bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Instrukcja korzystania z BIP

UWAGA: instrukcja korzystania z BIP jest obowi?zkow? stron? ka?dego BIP.

1. Przegl?danie stron
Aby przegl?da? strony serwisu BIP wybierz z menu po lewej stronie ekranu interesuj?cy Ci? dzia?. Strony BIP publikowane s? w dwóch stopniach zag??bienia - strona i jej podstrony.

Na dole ka?dej strony znajduje si? metryczka (dost?pna po klikni?ciu na ikonce) z informacjiami o dacie i autorze dokumentu, dacie publikacji, osobie publikuj?cej, liczbie ods?on dokumentu a tak?e odno?nik do funkcji wydruku strony oraz do rejestru zmian. Ods?ony liczone s? od pierwszej wersji dokumentu. Przegl?danie stron archiwalnych nie wp?ywa na licznik.

2. Strony systemowe
System obok stron informacyjnych udost?pnia strony systemowe (obowi?zkowe w ka?dym BIP):
Redakcja - wykaz redaktorów BIP z ich danymi kontaktowymi (adres, nr telefonu i faksu, aktywny adres e-mail)
Mapa strony - dynamicznie generowane drzewo dokumentów
Statystyki - graficzna egzemplifikacja 10 najcz??ciej odwiedzanych dokumentów oraz zbiorcze zestawienie wszystkich dokumentów i ich ods?on
Instrukcja korzystania - niniejszy dokument
Pozosta?e informacje - zbiór informacji na temat sposobu dost?pu do danych publicznych nie uj?tych w BIP
3. Modu? wyszukiwania
Aby przeszukiwa? serwis BIP nale?y w okienko wyszukiwarki wpisa? szukan? fraz? i klikn?? przycisk lub nacisn?? klawisz "enter". System umo?liwia przeszukiwanie aktualnych dokumentów oraz opcjonalnie dokumentów archiwalnych.

4. Odno?nik do portalu BIP.gov.pl
Pod g?ownym menu znajduje si? logo BIP b?d?ce odno?nikiem do portalu BIP pod adresem http://www.bip.gov.pl.

5. Rejestr stron usuni?tych
Je?eli jakikolwiek dokument ma zosta? usuni?ty z BIP automatycznie trafi do rejestru stron usuni?tych wraz z adnotacj? o powodzie usuni?cia. Uwaga: usuni?ty dokument mo?e zosta? przywrócony - je?li wi?c dokument by? w rejestrze usuni?tych, a teraz go tam nie ma - to znaczy, ?e zosta? przywrócony.

6. Modu? konkursowy
Konkursy publikowane s? na jednej stronie, jeden pod drugim, w kolejno?ci chronologicznej odwrotnej (najnowsze na górze). Ka?da zmiana tre?ci opisu konkursu (w tym jego dat, nazwy itd) jest archiwizowana wraz z powodem wprowadzenia zmian. Tak?e usuni?te konkursy s? archiwizowane wraz z powodem usuni?cia. Konkursy usuni?cie oraz minione s? dost?pne poprzez submenu menu "konkursy". Konkurs miniony mo?e mie? status "rozstrzygni?ty" - o ile zosta? rozstrzygni?ty, nierozstrzygni?ty (na razie, czyli czekaj?cy na rozstrzygni?cie) lub nierozstrzygni?ty trwale (nie b?dzie rozstrzygany). Rozstrzygni?cie konkursu (w tym trwa?e oznaczenie jako nierozstrzygni?ty) zawsze jest opisane - w opisie powinny znale?? si? informacje o zwyci?zcy (zwyci?zcach), powody nierozstrzygni?cia konkursu itp.
7. Modu? zamówie? publicznych
Modu? zamówie? publicznych w SmodBIP zosta? podzielony na cztery cz??ci:

Zamówienia publiczne podlegaj?ce Ustawie o Zamówieniach Publicznych
Zamówienia publiczne niepodlegaj?ce tej Ustawie
Zamówienia publiczne zako?czone (rozstrzygni?te i nie)
Zamówienia publiczne usuni?te (rejestr zamówie? publicznych usuni?tych)
Ka?da zmiana tre?ci og?osze? jest archiwizowana w rejestrze zmian. W tre?ci mo?na umieszcza? grafiki i pliki do pobrania. Pliki te NIE S? archiwzowane w przypadku ich wymiany!

Zamówienia publiczne w ka?dej grupie wy?wietlane s? kolejno jeden pod drugim w pakietach po 15 (stronicowanie). Metryczka dotyczy strony (grupy), metryczka ka?dego zamówienia znajduje si? na stronie konkrentego zamówienia.

Po edycji statystyki ogl?dalno?ci strony s? kontynuowane, na stronach archiwalnych "zegar" jest blokowany na liczbie odwiedzin do chwili dokonania zmiany.

Dost?p do pozosta?ych informacji publicznych

Strona informacyjna na temat zasad uzyskiwania dost?p do pozosta?ych informacji publicznych (nie publikowanych w BIP). Strona obowi?zkowa w ka?dym BIP.Opublikował: Eugeniusz Rink
Publikacja dnia: 05.08.2013
Podpisał: Eugeniusz Rink
Dokument z dnia: 05.08.2013
Dokument oglądany razy: 1 993