bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Status prawny

Status prawny


Państwowa Inspekcja Sanitarna podlega ministrowi właściwemu do spraw zdrowia.
Państwową Inspekcją Sanitarną kieruje Główny Inspektor Sanitarny jako centralny organ administracji rządowej. Główny Inspektor Sanitarny koordynuje i nadzoruje ustawową działalność państwowych wojewódzkich, powiatowych i granicznych inspektorów sanitarnych. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świeciu wykonuje zadania przy pomocy podległej mu Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Świeciu.
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Świeciu jest jednostką budżetową będącą podmiotem leczniczym, finansowanym z budżetu państwa. W rozumieniu przepisów ustawy o działalności leczniczej uprawnienia podmiotu tworzącego w stosunku do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Świeciu posiada Wojewoda Kujawsko-Pomorski.
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego powołuje i odwołuje Starosta za zgodą Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego .

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy jest organem wyższego stopnia w stosunku do Państwowych Powiatowych Inspektorów Sanitarnych na obszarze Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Świeciu jest jednostką budżetową będącą podmiotem leczniczym, wpisanym do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, prowadzonego przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego.

Nr księgi rejestrowej: 000000023982
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Świeciu działa na podstawie n/w aktów prawnych:

1. Ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej
(tekst jednolity Dz. U. 2017 poz. 1261 z poźn. zm.)
2. Ustawy o działalności leczniczej
(tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 160 z późn. zm.)
3. Ustawy o finansach publicznych
(tekst jednolity Dz. U. 2017 poz. 2077 z późn. zm.)Opublikował: Marek Skorupski
Publikacja dnia: 18.04.2018
Podpisał: Eugeniusz Rink
Dokument z dnia: 05.08.2013
Dokument oglądany razy: 2 056