bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Status prawny

Status prawny


Pa?stwowa Inspekcja Sanitarna podlega ministrowi w?a?ciwemu do spraw zdrowia.
Pa?stwow? Inspekcj? Sanitarn? kieruje G?ówny Inspektor Sanitarny jako centralny organ administracji rz?dowej. G?ówny Inspektor Sanitarny koordynuje i nadzoruje ustawow? dzia?alno?? pa?stwowych wojewódzkich, powiatowych i granicznych inspektorów sanitarnych. Pa?stwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w ?wieciu wykonuje zadania przy pomocy podleg?ej mu Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w ?wieciu.
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w ?wieciu jest jednostk? bud?etow? b?d?c? podmiotem leczniczym, finansowanym z bud?etu pa?stwa. W rozumieniu przepisów ustawy o dzia?alno?ci leczniczej uprawnienia podmiotu tworz?cego w stosunku do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w ?wieciu posiada Wojewoda Kujawsko-Pomorski.
Pa?stwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego powo?uje i odwo?uje Starosta za zgod? Pa?stwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego .

Pa?stwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy jest organem wy?szego stopnia w stosunku do Pa?stwowych Powiatowych Inspektorów Sanitarnych na obszarze Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w ?wieciu jest jednostk? bud?etow? b?d?c? podmiotem leczniczym, wpisanym do rejestru podmiotów wykonuj?cych dzia?alno?? lecznicz?, prowadzonego przez Wojewod? Kujawsko-Pomorskiego.

Nr ksi?gi rejestrowej: 000000023982
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w ?wieciu dzia?a na podstawie n/w aktów prawnych:

1. Ustawy o Pa?stwowej Inspekcji Sanitarnej
(tekst jednolity Dz. U. 2017 poz. 1261 z po?n. zm.)
2. Ustawy o dzia?alno?ci leczniczej
(tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 160 z pó?n. zm.)
3. Ustawy o finansach publicznych
(tekst jednolity Dz. U. 2017 poz. 2077 z pó?n. zm.)Opublikował: Marek Skorupski
Publikacja dnia: 18.04.2018
Podpisał: Eugeniusz Rink
Dokument z dnia: 05.08.2013
Dokument oglądany razy: 1 953