bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Statut

STATUT
POWIATOWEJ STACJI SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNEJ
W ŚWIECIU§ 1. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Świeciu, zwana dalej „Powiatową Stacją”, działa na podstawie niniejszego statutu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

§ 2. Uprawnienia podmiotu tworzącego w stosunku do Powiatowej Stacji posiada Wojewoda Kujawsko – Pomorski.

§ 3.1. Siedzibą Powiatowej Stacji jest miasto Świecie
2. Obszarem działania Powiatowej Stacji jest powiat świecki.
3. Obowiązująca powszechnie nazwa skrócona Powiatowej Stacji to „PSSE w Świeciu”.

§ 4. Powiatowa Stacja jest jednostka budżetową będącą podmiotem leczniczym finansowanym z budżetu państwa.

§ 5.1. Działalnością Powiatowej Stacji kieruje Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świeciu, zwany dalej „Powiatowym Inspektorem” – jako organ rządowej administracji zespolonej w powiecie.
2. Powiatowy Inspektor jest jednocześnie dyrektorem Powiatowej Stacji, reprezentuje ją na zewnątrz i wykonuje czynności pracodawcy wobec wszystkich pracowników Powiatowej Stacji.

§ 6.1. Powiatowa Stacja zapewnia obsługę Powiatowego Inspektora w zakresie realizacji jego zadań oraz realizacji podstawowych celów działalności Inspekcji Sanitarnej, do których należą:
1) ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych;
2) zapobieganie powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych;
3) kształtowanie odpowiednich postaw i zachowań zdrowotnych.

2. Cele, o których mowa w ust.1, realizowane są w szczególności poprzez:

1) nadzorowanie oraz egzekwowanie higienicznych warunków pracy w zakładach pracy;
2) prowadzenie postępowania i dokumentacji w sprawach stwierdzenia choroby zawodowej i wydawanie decyzji o stwierdzeniu choroby zawodowej lub braku podstaw do jej stwierdzenia;
3) prowadzenie spraw w zakresie zapobiegawczego nadzoru sanitarnego;
4) sprawowanie nadzoru nad higieną środowiska zakładów nauczania i wychowania oraz placówek wypoczynku i rekreacji dzieci młodzieży;
5) nadzorowanie warunków higieny środowiska, obiektów użyteczności publicznej oraz miejsc zbiorowego wypoczynku i rekreacji;
6) nadzorowanie bezpieczeństwa żywności i żywienia, materiałów i wyrobów do kontaktów z żywnością i kosmetyków ;
7) prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem czynności kontrolnych;
8) wykonywanie pomiarów środowiskowych;
9) opracowywanie ocen i analiz środowiskowych warunkujących zdrowie ludności;
10) działalność przeciwepidemiczną;
11) opracowywanie analiz i ocen epidemiologicznych oraz stanu higieniczno- sanitarnego;
12) wydawanie decyzji, wykonywanie innych czynności w postępowaniu administracyjnym i postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
13) przygotowywanie wniosków o ukaranie w sprawach o wykroczenia;
14) przygotowywanie spraw związanych z wszczęciem i prowadzeniem dochodzenia oraz wnoszenie i popieranie oskarżenia w postępowaniu uproszczonym, według odrębnych przepisów;
15) inicjowanie, organizowanie, koordynowanie, prowadzenie i nadzorowanie działalności na rzecz promocji zdrowia;
16) sporządzanie sprawozdań zgodnie z „Programem badań statystycznych statystyki publicznej”;
17) prowadzenie spraw administracyjnych, organizacyjnych, gospodarczych, finansowych, pracowniczych.

§ 7. Powiatowa Stacja może prowadzić niewyodrębnioną organizacyjnie działalność wykraczającą poza zakres działalności podstawowej określonej w statucie, podlegającą m.in. na świadczeniu usług.

§ 8.1 Powiatowa Stacja działa w oparciu o:

1) zakład leczniczy prowadzony pod nazwą Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, w którego skład wchodzi komórka organizacyjna oraz samodzielne stanowisko pracy działalności leczniczej:
a) Oddział Zapobiegawczego i Bieżącego Nadzoru Sanitarnego,
b) Stanowisko Pracy ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia,

2) komórka organizacyjna oraz samodzielne stanowiska pracy działalności pozamedycznej:

a) Oddział Ekonomiczny i Administracyjny,
b) Stanowisko Pracy Głównego Księgowego,
c) Stanowisko Pracy Radcy Prawnego.

2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji.Opublikował: Marek Skorupski
Publikacja dnia: 16.04.2018
Podpisał: Eugeniusz Rink
Dokument z dnia: 05.08.2013
Dokument oglądany razy: 2 151