bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Statut

STATUT
POWIATOWEJ STACJI SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNEJ
W ?WIECIU§ 1. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w ?wieciu, zwana dalej „Powiatow? Stacj?”, dzia?a na podstawie niniejszego statutu oraz powszechnie obowi?zuj?cych przepisów prawa.

§ 2. Uprawnienia podmiotu tworz?cego w stosunku do Powiatowej Stacji posiada Wojewoda Kujawsko – Pomorski.

§ 3.1. Siedzib? Powiatowej Stacji jest miasto ?wiecie
2. Obszarem dzia?ania Powiatowej Stacji jest powiat ?wiecki.
3. Obowi?zuj?ca powszechnie nazwa skrócona Powiatowej Stacji to „PSSE w ?wieciu”.

§ 4. Powiatowa Stacja jest jednostka bud?etow? b?d?c? podmiotem leczniczym finansowanym z bud?etu pa?stwa.

§ 5.1. Dzia?alno?ci? Powiatowej Stacji kieruje Pa?stwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w ?wieciu, zwany dalej „Powiatowym Inspektorem” – jako organ rz?dowej administracji zespolonej w powiecie.
2. Powiatowy Inspektor jest jednocze?nie dyrektorem Powiatowej Stacji, reprezentuje j? na zewn?trz i wykonuje czynno?ci pracodawcy wobec wszystkich pracowników Powiatowej Stacji.

§ 6.1. Powiatowa Stacja zapewnia obs?ug? Powiatowego Inspektora w zakresie realizacji jego zada? oraz realizacji podstawowych celów dzia?alno?ci Inspekcji Sanitarnej, do których nale??:
1) ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wp?ywem szkodliwo?ci i uci??liwo?ci ?rodowiskowych;
2) zapobieganie powstawaniu chorób, w tym chorób zaka?nych i zawodowych;
3) kszta?towanie odpowiednich postaw i zachowa? zdrowotnych.

2. Cele, o których mowa w ust.1, realizowane s? w szczególno?ci poprzez:

1) nadzorowanie oraz egzekwowanie higienicznych warunków pracy w zak?adach pracy;
2) prowadzenie post?powania i dokumentacji w sprawach stwierdzenia choroby zawodowej i wydawanie decyzji o stwierdzeniu choroby zawodowej lub braku podstaw do jej stwierdzenia;
3) prowadzenie spraw w zakresie zapobiegawczego nadzoru sanitarnego;
4) sprawowanie nadzoru nad higien? ?rodowiska zak?adów nauczania i wychowania oraz placówek wypoczynku i rekreacji dzieci m?odzie?y;
5) nadzorowanie warunków higieny ?rodowiska, obiektów u?yteczno?ci publicznej oraz miejsc zbiorowego wypoczynku i rekreacji;
6) nadzorowanie bezpiecze?stwa ?ywno?ci i ?ywienia, materia?ów i wyrobów do kontaktów z ?ywno?ci? i kosmetyków ;
7) prowadzenie spraw zwi?zanych z wykonywaniem czynno?ci kontrolnych;
8) wykonywanie pomiarów ?rodowiskowych;
9) opracowywanie ocen i analiz ?rodowiskowych warunkuj?cych zdrowie ludno?ci;
10) dzia?alno?? przeciwepidemiczn?;
11) opracowywanie analiz i ocen epidemiologicznych oraz stanu higieniczno- sanitarnego;
12) wydawanie decyzji, wykonywanie innych czynno?ci w post?powaniu administracyjnym i post?powaniu egzekucyjnym w administracji;
13) przygotowywanie wniosków o ukaranie w sprawach o wykroczenia;
14) przygotowywanie spraw zwi?zanych z wszcz?ciem i prowadzeniem dochodzenia oraz wnoszenie i popieranie oskar?enia w post?powaniu uproszczonym, wed?ug odr?bnych przepisów;
15) inicjowanie, organizowanie, koordynowanie, prowadzenie i nadzorowanie dzia?alno?ci na rzecz promocji zdrowia;
16) sporz?dzanie sprawozda? zgodnie z „Programem bada? statystycznych statystyki publicznej”;
17) prowadzenie spraw administracyjnych, organizacyjnych, gospodarczych, finansowych, pracowniczych.

§ 7. Powiatowa Stacja mo?e prowadzi? niewyodr?bnion? organizacyjnie dzia?alno?? wykraczaj?c? poza zakres dzia?alno?ci podstawowej okre?lonej w statucie, podlegaj?c? m.in. na ?wiadczeniu us?ug.

§ 8.1 Powiatowa Stacja dzia?a w oparciu o:

1) zak?ad leczniczy prowadzony pod nazw? Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, w którego sk?ad wchodzi komórka organizacyjna oraz samodzielne stanowisko pracy dzia?alno?ci leczniczej:
a) Oddzia? Zapobiegawczego i Bie??cego Nadzoru Sanitarnego,
b) Stanowisko Pracy ds. O?wiaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia,

2) komórka organizacyjna oraz samodzielne stanowiska pracy dzia?alno?ci pozamedycznej:

a) Oddzia? Ekonomiczny i Administracyjny,
b) Stanowisko Pracy G?ównego Ksi?gowego,
c) Stanowisko Pracy Radcy Prawnego.

2. Szczegó?ow? organizacj? wewn?trzn? oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy okre?la regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji.Opublikował: Marek Skorupski
Publikacja dnia: 16.04.2018
Podpisał: Eugeniusz Rink
Dokument z dnia: 05.08.2013
Dokument oglądany razy: 2 065