bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Regulamin Organizacyjny

Regulamin Organizacyjny
Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej
w Świeciu

Rozdział 1
Przepisy Ogólne

§ 1

 1. Regulamin Organizacyjny Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Świeciu zwany dalej Regulaminem, określa organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych oraz osób na samodzielnych stanowiskach pracy w Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Świeciu, zwanej dalej Powiatową Stacją.
 2. Komórką organizacyjną Powiatowej Stacji jest oddział i samodzielne stanowisko pracy.
 3. Schemat organizacyjny Powiatowej Stacji stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.

Rozdział 2
Sposób kierowania Powiatową Stacją

§ 2

 1. Działalnością Powiatowej Stacji kieruje Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świeciu będący Dyrektorem Powiatowej Stacji, zwany dalej Dyrektorem.
 2. W czasie nieobecności Dyrektora, działalnością Powiatowej Stacji kieruje osoba
  upoważniona pisemnie przez Dyrektora.


§ 3

 1.  Pracą komórek organizacyjnych Powiatowej Stacji kierują kierownicy lub wyznaczone przez Dyrektora osoby.
 2. Kierownicy komórek organizacyjnych oraz pracownicy zajmujący samodzielne stanowiska pracy i pracownicy Oddziału Ekonomicznego i Administracyjnego podlegają bezpośrednio Dyrektorowi.
 3. Pracą sekcji tworzących strukturę organizacyjną komórki organizacyjnej kierują ich
  kierownicy lub pracownicy wyznaczeni przez Dyrektora, podlegający bezpośrednio
  kierownikowi oddziału.
 4. W Powiatowej Stacji funkcjonuje system zarządzania jakością opisany w procedurach ogólnych, którym mogą być objęte wyznaczone przez Dyrektora komórki organizacyjne.
 5. Nadzór nad jakością pracy komórek organizacyjnych objętych systemem zarządzania
  jakością sprawuje specjalista ds. systemu jakości, wyznaczony przez Dyrektora. Funkcje kierowników ds. technicznych sprawują w systemie zarządzania jakością pracownicy wyznaczeni przez Dyrektora.
 6. W Powiatowej Stacji funkcjonuje system kontroli zarządczej. Za jego skuteczność,
  efektywność w zakresie podejmowanych działań dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy odpowiada Dyrektor.
 7. Dyrektor może powoływać do realizacji zadań bieżących i problemowych zespoły
  realizacyjne składające się z pracowników różnych komórek organizacyjnych i wyznaczyć koordynatora ich pracy.
 8. Do realizacji szczególnie istotnych zagadnień problemowych Dyrektor może wyznaczyć pełnomocników lub koordynatorów.
 9. Dyrektor może powierzyć wyznaczonym pracownikom wykonanie zadań z zakresu
  bezpieczeństwa i higieny pracy, obrony cywilnej, prowadzenia składnicy akt oraz kontaktu z mediami.

§ 4

 1. Główny Księgowy nadzoruje działalność ekonomiczną i finansową Powiatowej Stacji.
 2. Główny Księgowy sprawuje merytoryczny nadzór nad pracownikami realizującymi zadania związane z ekonomiczną i finansową obsługą Powiatowej Stacji.

§ 5

 1. Dyrektor wykonuje czynności pracodawcy wobec wszystkich pracowników Powiatowej Stacji.
 2. W sprawach pracowniczych i socjalnych Dyrektor działa w porozumieniu
  z przedstawicielami załogi.
 3. Dyrektor organizuje i nadzoruje szkolenia pracowników Powiatowej Stacji.

§ 6

Powiatowa Stacja może prowadzić niewyodrębnioną organizacyjnie działalność wykraczająca poza zakres działalności podstawowej określonej w statucie, polegająca m.in. na świadczeniu usług.

Rozdział 3
Organizacja wewnętrzna Powiatowej Stacji

§ 7

 1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą jako jej komórki organizacyjne następujące oddziały i samodzielne stanowiska pracy:
  1) Oddział Zapobiegawczego i Bieżącego Nadzoru Sanitarnego,
  2) Oddział Ekonomiczny i Administracyjny,
  3) Samodzielne Stanowisko Pracy ds . Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia,
  4) Samodzielne Stanowisko Pracy - Główny Księgowy,
  5) Samodzielne Stanowisko Pracy – Radca Prawny.
 2. Do wspólnych zadań komórek organizacyjnych oraz osób na samodzielnych stanowiskach pracy należy w szczególności:
  1) realizacja zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej wynikających z ustawy
  kompetencyjnej
  2) planowanie zadań i sporządzanie okresowych sprawozdań z ich realizacji,
  3) realizowanie zadań wytyczonych przez Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego,
  4) rozpatrywanie oraz załatwianie skarg i wniosków,
  5) prowadzenie zbioru przepisów prawnych związanych z działalnością komórki organizacyjnej oraz bieżąca analiza zmian obowiązującego prawa,
  6) realizowanie wniosków pokontrolnych organów kontroli państwowej oraz wniosków wynikających z działalności kontrolnej Ministra Zdrowia, Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy, Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego,
  7) współdziałanie w drodze uzgodnień i konsultacji, opiniowanie, udostępnianie
  materiałów i danych oraz prowadzenie wspólnych prac nad określonymi zadaniami,
  8) wykonywanie zadań wynikających z porozumień zawartych między Państwową  Inspekcją Sanitarną i Inspekcją Weterynaryjną i innymi inspekcjami,
  9) prowadzenie szkoleń wewnętrznych i udział pracowników komórki w szkoleniach zewnętrznych,
  10) udział w akcjach ratowniczych wynikających z sytuacji awaryjnych stwarzających zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi,
  11) przestrzeganie instrukcji kancelaryjnej w zakresie tworzenia i obiegu dokumentacji
  12) doskonalenie systemu zarządzania jakością,
  13) realizacja celów i zadań zawartych w systemie kontroli zarządczej

Rozdział 4
Zadania poszczególnych komórek organizacyjnych

§ 8

I. Oddział Zapobiegawczego i Bieżącego Nadzoru Sanitarnego
Zadaniem Oddziału Zapobiegawczego i Bieżącego Nadzoru Sanitarnego jest prowadzenie nadzoru sanitarnego w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed wpływem czynników szkodliwych i uciążliwych oraz zapobieganie powstawaniu chorób zakaźnych, zawodowych i powodowanych warunkami środowiska.

1.Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku

1)realizacja zadań w ramach urzędowej kontroli i monitoringu żywności
i przedmiotów użytku oraz kosmetyków,
2)nadzór nad warunkami produkcji, transportu, przechowywania i sprzedaży żywności oraz warunków żywienia zbiorowego,
3) nadzór nad jakością zdrowotną żywności,
4) nadzór nad warunkami zdrowotnymi produkcji i obrotu przedmiotami użytku,
kosmetykami oraz innymi wyrobami mogącymi mieć wpływ na zdrowie ludzi,
5)opracowywanie zbiorczych analiz w zakresie higieny produkcji i obrotu
żywnością oraz przedmiotów użytku i kosmetyków,
6)ocena jakości zdrowotnej oraz pobór próbek żywności krajowej i importowanej,
kosmetyków oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu
z żywnością,
7)prowadzenie sanitarnych kontroli granicznych żywności i PU w zakresie
posiadanych kompetencji,
8)jakościowa ocena teoretyczna jadłospisów w żywieniu zbiorowym w aspekcie
zasad racjonalnego żywienia,
9)prowadzenie wykazu zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu
żywność, kosmetyki, przedmioty użytku, objętych nadzorem,
10)realizacja działań nałożonych przez system wczesnego ostrzegania
o produktach niebezpiecznych z zarządzaniem ryzykiem tych produktów oraz
koordynowanie innych zadań wytyczonych przez Państwowego Wojewódzkiego
Inspektora Sanitarnego oraz Głównego Inspektora Sanitarnego w zakresie
jakości i bezpieczeństwa żywności i PU,
11)wykonywanie prac problemowych zlecanych przez Państwowego
Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego oraz Głównego Inspektora Sanitarnego,
12)doradztwo i prowadzenie instruktaży w zakresie upowszechniania wiedzy
o bezpieczeństwie żywności w nadzorowanych obiektach.

2. Sekcja Nadzoru Przeciwepidemicznego
1) sporządzanie analiz i ocen stanu sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej
w powiecie na podstawie danych statystycznych i materiałów oraz sporządzanie
raportów sytuacyjnych,
2)prowadzenie działalności zapobiegawczej i przeciwepidemicznej w zakresie
chorób zakaźnych, w tym wywiadów epidemiologicznych,
3)zbieranie danych i opracowywanie informacji na temat chorób szerzących się
epidemicznie, dokonywanie analiz i ocen epidemiologicznych, w tym
systematycznej oceny sytuacji epidemicznej na obszarze właściwości PPIS,
4)opracowywanie ognisk epidemicznych i przypadków chorób szczególnie
niebezpiecznych,
5)sprawowanie bieżącego nadzoru nad przebiegiem szczepień ochronnych
i prawidłowym ich dokumentowaniem,
6)nadzór nad właściwą gospodarką szczepionkami,
7)sprawowanie nadzoru nad sterylizacją i dezynfekcją, stanem bezpieczeństwa
epidemiologicznego oraz sanitarno - higienicznego w nadzorowanych przez
sekcję placówkach służby zdrowia,
8)prowadzenie działalności szkoleniowo-instruktażowej w zakresie epidemiologii,
działań prozdrowotnych oraz zwalczania chorób zakaźnych.

3. Sekcja Nadzoru nad Obiektami Komunalnymi
1) prowadzenie bieżącego nadzoru sanitarnego nad: zaopatrzeniem ludności
w wodę do spożycia, kąpieliskami i miejscami wykorzystywanymi do kąpieli,
obiektami użyteczności publicznej, miejscami zbiorowego wypoczynku
i rekreacji, środkami transportu komunikacji publicznej, obiektami
mieszkalnymi w zakresie wynikającym z informacji ludności o istnieniu
uciążliwości,
2)realizacja zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej w ramach bieżącego nadzoru
i badania wody w Zintegrowanym Systemie Badania Wody,
3)nadzór nad przeprowadzanymi ekshumacjami,
4)analiza wyników badań, kontroli i innych materiałów, opracowywanie ocen,
opinii, wystąpień i informacji oraz sprawozdań.

4. Sekcja Prewencji Chorób Zawodowych
1)nadzór nad warunkami zdrowotnymi środowiska pracy w celu ochrony zdrowia
ludzkiego przed wpływem czynników szkodliwych lub uciążliwych,
w szczególności w celu zapobiegania powstawaniu chorób zawodowych i innych
chorób związanych z warunkami pracy,
2) prowadzenie postępowań wyjaśniających i sporządzanie decyzji dotyczących
chorób zawodowych, prowadzenie dokumentacji i statystyki zachorowań na
choroby zawodowe,
3) sporządzanie opracowań dotyczących oceny stanu higieniczno – sanitarnego
zakładów pracy,
4) realizacja zagadnień problemowych w dziedzinie profilaktyki chorób
zawodowych,
5) udzielanie porad, informacji w zakresie zapobiegania i eliminowania
negatywnego wpływu czynników i zjawisk fizycznych, chemicznych oraz
biologicznych na zdrowie pracowników w ramach bieżącego nadzoru,
6) prowadzenie ewidencji nadzorowanych zakładów pracy
8)rejestrowanie i przetwarzanie danych dotyczących warunków pracy
9)kontrola przestrzegania przez producentów, importerów, osoby
wprowadzające do obrotu, stosujące lub eksportujące substancje chemiczne,
ich mieszaniny lub wyroby, obowiązków wynikających z rozporządzenia
REACH oraz innych rozporządzeń Wspólnot Europejskich,
10)kontrola przestrzegania przez podmioty wprowadzania do obrotu prekursorów
kategorii 2 i 3 obowiązków wynikających z obowiązujących aktów prawnych
11)kontrola przestrzegania przepisów dotyczących wprowadzania do obrotu
produktów biobójczych i substancji czynnych oraz ich stosowania
w działalności zawodowej.

5. Stanowisko ds. Higieny Dzieci i Młodzieży
1)sprawowanie nadzoru nad higieną środowiska zakładów nauczania
i wychowania, higieną procesu nauczania oraz placówkami wypoczynku
i rekreacji dzieci i młodzieży,
2)sporządzanie ocen, analiz i informacji o warunkach zdrowotnych w placówkach
oświatowo - wychowawczych, placówkach nauczania i w placówkach
wypoczynku dla dzieci i młodzieży,
3)uczestnictwo w pracach problemowych w dziedzinie higieny procesów
nauczania i wychowania realizowanych na polecenie Głównego Inspektora
Sanitarnego.

6.Stanowisko ds. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego
1)uzgadnianie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
2)uzgadnianie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu pod względem
wymagań higienicznych i zdrowotnych,
3)uzgadnianie dokumentacji projektowej pod względem wymagań higienicznych
i zdrowotnych,
4)uczestniczenie w dopuszczeniu do użytku obiektów budowlanych, żeglugi
śródlądowej i powietrznej oraz środków komunikacji lądowej,
5)przygotowywanie opinii o zgodności przedsięwzięć i inwestycji z warunkami
sanitarnymi określonymi przepisami Unii Europejskiej, których realizacja jest
wspomagana przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ze
środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej,
6)sporządzanie ocen, analiz i sprawozdań z zakresu zapobiegawczego nadzoru
sanitarnego.

II. Samodzielne Stanowisko Pracy – Główny Księgowy
Do zadań realizowanych przez Samodzielne Stanowisko Pracy – Główny Księgowy należy:
1) sporządzanie planów wydatków i dochodów budżetowych,
2) kontrola i nadzór w zakresie prawidłowo realizowanych zadań gospodarczych
w ramach otrzymanego budżetu,
3) okresowe ustalania rzeczywistego stanu aktywów i pasywów oraz ustalanie
wyniku finansowego,
4) sporządzanie sprawozdań finansowych, sprawozdań dla GUS i PZU,
5) gromadzenie i przechowywanie dokumentacji przewidzianej ustawą,
6) współpraca z Kujawsko – Pomorskim Urzędem Wojewódzkim w Bydgoszczy
w zakresie spraw finansowych,
7) nadzór finansowy i ekonomiczny w zakresie zadań realizowanych na podstawie prawa zamówień publicznych, prowadzenie ksiąg rachunkowych,
8) prowadzenie rocznych kart wynagrodzeń,
9) sporządzanie listy płac,
10) sporządzanie deklaracji rozliczeniowej dla ZUS i deklaracji podatku dochodowego dla Urzędu Skarbowego
11) prowadzenie dokumentacji zasiłkowej, ewidencji wypłat wynagrodzenia
chorobowego, zasiłków chorobowych, opiekuńczych, macierzyńskich,
12) księgowanie dochodów i wydatków budżetowych,
13) prowadzenie ksiąg inwentarzowych środków trwałych.

III. Oddział Ekonomiczny i Administracyjny
Do zadań Oddziału Ekonomicznego i Administracyjnego należy:
1) prowadzenie spraw dotyczących organizacji i struktury Powiatowej Stacji,
2) wykonywanie czynności kancelaryjnych – przyjmowanie i wysyłanie
korespondencji, przesyłek, obsługa poczty elektronicznej Powiatowej Stacji,
3) prowadzenie ewidencji korespondencji wpływającej i wysyłanej,
4) prowadzenie składnicy akt Powiatowej Stacji,
5) prowadzenie rejestru zarządzeń Dyrektora Stacji,
6) zabezpieczenie transportu dla potrzeb Powiatowej Stacji,
7) utrzymanie pomieszczeń zakładu i jego otoczenia w należytej czystości
i porządku,
8) zapewnienie prawidłowej eksploatacji nieruchomości, urządzeń energetycznych,
chłodniczych, instalacji elektrycznej, sieci wodno – kanalizacyjnej, centralnego
ogrzewania, urządzeń łączności, sprzętu techniczno – gospodarczego,
a w szczególności:
a) zapewnienie niezbędnej konserwacji, przeglądów okresowych, napraw
i remontów zarówno sprzętu jak i aparatury poprzez zabezpieczenie usług
wyspecjalizowanych jednostek serwisu technicznego,
b) organizowanie i kontrolowanie przeprowadzanych konserwacji, napraw
i remontów oraz racjonalnego wykorzystywania środków rzeczowych
i finansowych,
9)zapewnienie i organizowanie ochrony mienia Powiatowej Stacji,
10)prowadzenie spraw związanych z udzielaniem zamówień publicznych,
prowadzenie ich rejestru oraz sporządzanie i prowadzenie rejestru umów
zawieranych przez Powiatową Stację,
11)zaopatrywanie, zgodnie z procedurami komórek organizacyjnych Powiatowej
Stacji w media, materiały, aparaturę i sprzęty niezbędne dla zapewnienia
właściwej działalności Powiatowej Stacji,
12)prowadzenie czynności inwentaryzacyjnych,
13)prowadzenie ewidencji i rozliczanie mandatów karnych,
14)prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy,
15)opracowywanie sprawozdań,
16)kontrolowanie porządku i dyscypliny pracy oraz prowadzenie ewidencji czasu
pracy,
17)współdziałanie z Głównym Księgowym w zakresie wykorzystywania funduszu
wynagrodzeń,
18)zapewnienie opieki socjalnej nad pracownikami, ich rodzinami i emerytami
Powiatowej Stacji,
19)koordynowanie i kierowanie na szkolenia pracowników Powiatowej Stacji,
20)obsługa narad i konferencji organizowanych przez Powiatową Stację,
21)udzielanie komórkom organizacyjnym pomocy w zakresie wdrażania
i funkcjonowania techniki i systemów informatycznych,
22)usuwanie drobnych usterek i awarii sprzętu informatycznego,
23)nadzór nad pracą sieci informatycznej w Powiatowej Stacji,
24)programowanie i budowa prostych baz dla potrzeb komórek organizacyjnych
Powiatowej Stacji,
25)nadzór nad dostępem do sieci internetowej, obsługa strony internetowej oraz
biuletynu informacji publicznej Powiatowej Stacji,
26)prowadzenie spraw związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy oraz
ochroną przeciwpożarową, w tym:
a) sporządzanie i przedstawianie raz w roku analizy stanu bezpieczeństwa
i higieny pracy w Powiatowej Stacji wraz ze stosownymi wnioskami,
b) przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów
i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
c) bieżące informowanie Dyrektora Powiatowej Stacji o stwierdzonych
zagrożeniach wraz z wnioskami zmierzającymi do likwidacji zagrożeń,
d) sporządzanie instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na
poszczególnych stanowiskach pracy,
e) szkolenie wstępne z zakresu bhp i przepisów przeciwpożarowych dla
pracowników zatrudnianych w Powiatowej Stacji,
f) prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów
dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych
i podejrzeń o takie choroby, a także przechowywanie i rejestrowanie
wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia
w środowisku pracy,
g) udział w ustalaniu okoliczności i przyczyny wypadków przy pracy oraz
w opracowywaniu wniosków wynikających z badania przyczyny i badania
okoliczności tych wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe,
a także kontrola realizacji tych wniosków,
h) doradztwo w zakresie obowiązujących przepisów i zasad bhp oraz
opracowywanie oceny ryzyka zawodowego na danym stanowisku pracy
i) współdziałanie z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną
nad pracownikami,
j) prowadzenie ewidencji przydziału odzieży ochronnej, obuwia roboczego
k) prowadzenie bieżącego nadzoru nad przestrzeganiem w Powiatowej Stacji
przepisów przeciwpożarowych,
l) prowadzenie kontroli zabezpieczenia przeciwpożarowego
w pomieszczeniach Powiatowej Stacji,
m) planowanie potrzeb w zakresie wyposażenia pomieszczeń Powiatowej
Stacji w podręczny sprzęt gaśniczy, kontrola terminowości przeglądów
konserwacji sprzętu ppoż.,
n) prowadzenie dokumentacji dotyczącej zabezpieczenia
przeciwpożarowego w Powiatowej Stacji, zgłaszanie Dyrektorowi
spostrzeżeń i wniosków w tym zakresie,
o) współpraca z właściwą komendą straży pożarnej w zakresie
zabezpieczenia przeciwpożarowego pomieszczeń zajmowanych przez
Powiatową Stację.
27)realizacja zadań z zakresu obrony cywilnej, w tym:
a) prowadzenie dokumentacji związanej z działalnością obrony cywilnej,
b) uczestnictwo w szkoleniach organizowanych przez wojewódzki i miejski
inspektorat OC,
c) prowadzenie szkoleń zgodnie z harmonogramem i według wytycznych
Wojewódzkiego i Miejskiego Inspektora OC,
d) prowadzenie obowiązującej ewidencji i sprawozdawczości z zakresu
obrony cywilnej.


IV. Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia
Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia inicjuje, organizuje, prowadzi, koordynuje i nadzoruje działalność oświatowo – zdrowotną w dziedzinie zdrowia publicznego na terenie powiatu w celu ukształtowania odpowiednich postaw i zachowań zdrowotnych społeczeństwa. W szczególności:
1) inicjuje i wytycza kierunki i prowadzi przedsięwzięcia zmierzające do
zaznajamiania społeczeństwa z czynnikami szkodliwymi dla zdrowia,
popularyzuje zasady higieny i racjonalnego żywienia, metody zapobiegania
chorobom, kształtuje odpowiednie postawy i zachowania prozdrowotne,
umiejętności, pobudza aktywność społeczną do działań na rzecz własnego
zdrowia, w tym:
a) promuje (propaguje) i wdraża programy i przedsięwzięcia prozdrowotne,
b) poszukuje sprzymierzeńców do realizacji zadań,
c)bada poziom wiedzy i zachowań zdrowotnych populacji ludzkich w ich
środowiskach,
d)monitoruje, ewaluuje (ocenia) efektywność realizowanych programów,
zadań prozdrowotnych,
f)dba o udostępnianie pomocy metodycznych i informacyjno-edukacyjnych.

2)udziela porad i informacji w zakresie zapobiegania i eliminowania negatywnego
wpływu czynników i zjawisk fizycznych, chemicznych i biologicznych na
zdrowie ludzi,
2)udziela merytorycznej i metodycznej pomocy innym jednostkom zajmującym się
oświatą zdrowotną i promocją zdrowia,
3)współpracuje z władzami samorządowymi, instytucjami publicznymi,
organizacjami pozarządowymi i sektorem prywatnym na rzecz profilaktyki
chorób i promocji zdrowia,
4)ocenia działalność oświatowo - zdrowotną prowadzoną przez szkoły i inne
placówki oświatowo – wychowawcze, szkoły wyższe, zakłady opieki zdrowotnej,
inne zakłady, instytucje i organizacje.
5)sporządzanie ocen, analiz i sprawozdań z zakresu oświaty zdrowotnej i promocji
zdrowia.

V. Samodzielne Stanowisko Pracy – Radca Prawny
Do zadań Stanowiska Pracy - Radcy Prawnego należy:
1) udzielanie opinii i porad prawnych oraz wyjaśnień w zakresie stosowania prawa,
2) informowanie Dyrektora Stacji oraz kierowników komórek organizacyjnych
Powiatowej Stacji o zmianach w obowiązującym stanie prawnym,
3) informowanie Dyrektora Powiatowej Stacji o uchybieniach w działalności
Powiatowej Stacji w zakresie przestrzegania prawa i skutkach tych uchybień,
4) nadzór nad prowadzeniem postępowania administracyjnego i egzekucyjnego
w administracji,
5) nadzór prawny nad egzekucją należności Powiatowej Stacji,
6) opiniowanie projektów decyzji, postanowień i innych rozstrzygnięć
w postępowaniu administracyjnym i egzekucyjnym,
7) opiniowanie regulaminów i wzorów formularzy obowiązujących w Powiatowej
Stacji,
8) opiniowanie zarządzeń Dyrektora Stacji,
9) opiniowanie umów z zakresu prawa cywilnego, rozwiązywania umów o pracę
oraz umarzania i rozkładania na raty wierzytelności Powiatowej Stacji,
10) opracowywanie pozwów, pism procesowych oraz apelacji innych środków zaskarżenia,
11) występowanie w charakterze pełnomocnika Powiatowej Stacji w postępowaniu sądowym, administracyjnym oraz przed innymi organami orzekającymi,
12) opracowywanie sprawozdań w sprawach leżących w zakresie zadań radcy prawnego Powiatowej Stacji.

§ 9

Strukturę komórek Powiatowej Stacji tworzą następujące oddziały, sekcje i stanowiska pracy:
1. Oddział Zapobiegawczego i Bieżącego Nadzoru Sanitarnego w skład, którego wchodzą:
1) Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotu Użytku,
2) Sekcja Nadzoru Przeciwepidemicznego,
3) Sekcja Nadzoru nad Obiektami Komunalnymi,
4) Sekcja Prewencji Chorób Zawodowych,
5) Stanowisko ds. Higieny Dzieci i Młodzieży,
6) Stanowisko ds. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego.
2.Oddział Ekonomiczny i Administracyjny,
3.Samodzielne Stanowisko Pracy – Radca Prawny
4. Samodzielne Stanowisko Pracy – Główny Księgowy
5. Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia

§ 10

1. Komórki organizacyjne wchodzące w skład Powiatowej Stacji używają do znakowania akt
niżej wymienionych symboli:
1) Oddział Zapobiegawczego i Bieżącego Nadzoru Sanitarnego N
2) Oddział Ekonomiczny i Administracyjny EA
3) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia OZ
4) Samodzielne Stanowisko Pracy - Główny Księgowy GK
5) Samodzielne Stanowisko Pracy - Radca Prawny PR


2. Po symbolach wymienionych w ust. 1, pkt. 1 oraz ust. 3 pkt. 4 dodaje się dodatkowy
symbol określający rodzaj sprawy z zakresu działalności merytorycznej komórki
organizacyjnej:

1) Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku HŻ
2) Sekcja Nadzoru Przeciwepidemicznego EP
3)Sekcja Nadzoru nad Obiektami Komunalnymi HK
4)Sekcja Prewencji Chorób Zawodowych HP
5)Stanowisko d/s Higieny Dzieci i Młodzieży HDM
6)Stanowisko d/s Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego NZ

3)Do znakowania akt z zakresu wymienionego w pkt. od 1 do 5 Powiatowa Stacja używa
symboli:
1) Statystyki medycznej OS
2) Bezpieczeństwa i higieny pracy oraz p/poż BP
3) Obrony cywilnej OC
4) Systemu jakości J
5) Kontaktu z mediami KM

3.Symbol wymieniony w ust. 1 pkt. 1 oraz ust. 3 pkt. 4 oddziela się od symboli
wymienionych w ust. 2 pkt. od 1 do 5 znakiem kropki.
4)Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny – Dyrektor używa symbolu „PIS”.

§ 11

W związku z realizacją zadań należących do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Dyrektor może powołać komisję ekspertów dla oceny dokumentacji projektowej.

§ 12

1. Zakres indywidualnych obowiązków i czynności pracowników wymienionych w § 3 ust. 2, § 4 oraz Radcy Prawnego ustala Dyrektor.
2. Szczegółowe prawa i obowiązki Głównego Księgowego oraz Radcy Prawnego określają odrębne przepisy.
3. Zakres indywidualnych obowiązków i czynności pozostałych pracowników określają ich bezpośredni przełożeni.


Świecie dnia 28.10.2010r.

 Opublikował: Eugeniusz Rink
Publikacja dnia: 05.08.2013
Podpisał: Eugeniusz Rink
Dokument z dnia: 05.08.2013
Dokument oglądany razy: 3 206