bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Regulamin Organizacyjny

Regulamin Organizacyjny
Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej
w ?wieciu

Rozdzia? 1
Przepisy Ogólne

§ 1

 1. Regulamin Organizacyjny Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w ?wieciu zwany dalej Regulaminem, okre?la organizacj? wewn?trzn? oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych oraz osób na samodzielnych stanowiskach pracy w Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w ?wieciu, zwanej dalej Powiatow? Stacj?.
 2. Komórk? organizacyjn? Powiatowej Stacji jest oddzia? i samodzielne stanowisko pracy.
 3. Schemat organizacyjny Powiatowej Stacji stanowi za??cznik nr 1 do Regulaminu.

Rozdzia? 2
Sposób kierowania Powiatow? Stacj?

§ 2

 1. Dzia?alno?ci? Powiatowej Stacji kieruje Pa?stwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w ?wieciu b?d?cy Dyrektorem Powiatowej Stacji, zwany dalej Dyrektorem.
 2. W czasie nieobecno?ci Dyrektora, dzia?alno?ci? Powiatowej Stacji kieruje osoba
  upowa?niona pisemnie przez Dyrektora.


§ 3

 1.  Prac? komórek organizacyjnych Powiatowej Stacji kieruj? kierownicy lub wyznaczone przez Dyrektora osoby.
 2. Kierownicy komórek organizacyjnych oraz pracownicy zajmuj?cy samodzielne stanowiska pracy i pracownicy Oddzia?u Ekonomicznego i Administracyjnego podlegaj? bezpo?rednio Dyrektorowi.
 3. Prac? sekcji tworz?cych struktur? organizacyjn? komórki organizacyjnej kieruj? ich
  kierownicy lub pracownicy wyznaczeni przez Dyrektora, podlegaj?cy bezpo?rednio
  kierownikowi oddzia?u.
 4. W Powiatowej Stacji funkcjonuje system zarz?dzania jako?ci? opisany w procedurach ogólnych, którym mog? by? obj?te wyznaczone przez Dyrektora komórki organizacyjne.
 5. Nadzór nad jako?ci? pracy komórek organizacyjnych obj?tych systemem zarz?dzania
  jako?ci? sprawuje specjalista ds. systemu jako?ci, wyznaczony przez Dyrektora. Funkcje kierowników ds. technicznych sprawuj? w systemie zarz?dzania jako?ci? pracownicy wyznaczeni przez Dyrektora.
 6. W Powiatowej Stacji funkcjonuje system kontroli zarz?dczej. Za jego skuteczno??,
  efektywno?? w zakresie podejmowanych dzia?a? dla zapewnienia realizacji celów i zada? w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszcz?dny i terminowy odpowiada Dyrektor.
 7. Dyrektor mo?e powo?ywa? do realizacji zada? bie??cych i problemowych zespo?y
  realizacyjne sk?adaj?ce si? z pracowników ró?nych komórek organizacyjnych i wyznaczy? koordynatora ich pracy.
 8. Do realizacji szczególnie istotnych zagadnie? problemowych Dyrektor mo?e wyznaczy? pe?nomocników lub koordynatorów.
 9. Dyrektor mo?e powierzy? wyznaczonym pracownikom wykonanie zada? z zakresu
  bezpiecze?stwa i higieny pracy, obrony cywilnej, prowadzenia sk?adnicy akt oraz kontaktu z mediami.

§ 4

 1. G?ówny Ksi?gowy nadzoruje dzia?alno?? ekonomiczn? i finansow? Powiatowej Stacji.
 2. G?ówny Ksi?gowy sprawuje merytoryczny nadzór nad pracownikami realizuj?cymi zadania zwi?zane z ekonomiczn? i finansow? obs?ug? Powiatowej Stacji.

§ 5

 1. Dyrektor wykonuje czynno?ci pracodawcy wobec wszystkich pracowników Powiatowej Stacji.
 2. W sprawach pracowniczych i socjalnych Dyrektor dzia?a w porozumieniu
  z przedstawicielami za?ogi.
 3. Dyrektor organizuje i nadzoruje szkolenia pracowników Powiatowej Stacji.

§ 6

Powiatowa Stacja mo?e prowadzi? niewyodr?bnion? organizacyjnie dzia?alno?? wykraczaj?ca poza zakres dzia?alno?ci podstawowej okre?lonej w statucie, polegaj?ca m.in. na ?wiadczeniu us?ug.

Rozdzia? 3
Organizacja wewn?trzna Powiatowej Stacji

§ 7

 1. W sk?ad Powiatowej Stacji wchodz? jako jej komórki organizacyjne nast?puj?ce oddzia?y i samodzielne stanowiska pracy:
  1) Oddzia? Zapobiegawczego i Bie??cego Nadzoru Sanitarnego,
  2) Oddzia? Ekonomiczny i Administracyjny,
  3) Samodzielne Stanowisko Pracy ds . O?wiaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia,
  4) Samodzielne Stanowisko Pracy - G?ówny Ksi?gowy,
  5) Samodzielne Stanowisko Pracy – Radca Prawny.
 2. Do wspólnych zada? komórek organizacyjnych oraz osób na samodzielnych stanowiskach pracy nale?y w szczególno?ci:
  1) realizacja zada? Pa?stwowej Inspekcji Sanitarnej wynikaj?cych z ustawy
  kompetencyjnej
  2) planowanie zada? i sporz?dzanie okresowych sprawozda? z ich realizacji,
  3) realizowanie zada? wytyczonych przez Pa?stwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego,
  4) rozpatrywanie oraz za?atwianie skarg i wniosków,
  5) prowadzenie zbioru przepisów prawnych zwi?zanych z dzia?alno?ci? komórki organizacyjnej oraz bie??ca analiza zmian obowi?zuj?cego prawa,
  6) realizowanie wniosków pokontrolnych organów kontroli pa?stwowej oraz wniosków wynikaj?cych z dzia?alno?ci kontrolnej Ministra Zdrowia, G?ównego Inspektoratu Sanitarnego, Pa?stwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy, Kujawsko – Pomorskiego Urz?du Wojewódzkiego,
  7) wspó?dzia?anie w drodze uzgodnie? i konsultacji, opiniowanie, udost?pnianie
  materia?ów i danych oraz prowadzenie wspólnych prac nad okre?lonymi zadaniami,
  8) wykonywanie zada? wynikaj?cych z porozumie? zawartych mi?dzy Pa?stwow?  Inspekcj? Sanitarn? i Inspekcj? Weterynaryjn? i innymi inspekcjami,
  9) prowadzenie szkole? wewn?trznych i udzia? pracowników komórki w szkoleniach zewn?trznych,
  10) udzia? w akcjach ratowniczych wynikaj?cych z sytuacji awaryjnych stwarzaj?cych zagro?enie dla zdrowia i ?ycia ludzi,
  11) przestrzeganie instrukcji kancelaryjnej w zakresie tworzenia i obiegu dokumentacji
  12) doskonalenie systemu zarz?dzania jako?ci?,
  13) realizacja celów i zada? zawartych w systemie kontroli zarz?dczej

Rozdzia? 4
Zadania poszczególnych komórek organizacyjnych

§ 8

I. Oddzia? Zapobiegawczego i Bie??cego Nadzoru Sanitarnego
Zadaniem Oddzia?u Zapobiegawczego i Bie??cego Nadzoru Sanitarnego jest prowadzenie nadzoru sanitarnego w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed wp?ywem czynników szkodliwych i uci??liwych oraz zapobieganie powstawaniu chorób zaka?nych, zawodowych i powodowanych warunkami ?rodowiska.

1.Sekcja Higieny ?ywno?ci, ?ywienia i Przedmiotów U?ytku

1)realizacja zada? w ramach urz?dowej kontroli i monitoringu ?ywno?ci
i przedmiotów u?ytku oraz kosmetyków,
2)nadzór nad warunkami produkcji, transportu, przechowywania i sprzeda?y ?ywno?ci oraz warunków ?ywienia zbiorowego,
3) nadzór nad jako?ci? zdrowotn? ?ywno?ci,
4) nadzór nad warunkami zdrowotnymi produkcji i obrotu przedmiotami u?ytku,
kosmetykami oraz innymi wyrobami mog?cymi mie? wp?yw na zdrowie ludzi,
5)opracowywanie zbiorczych analiz w zakresie higieny produkcji i obrotu
?ywno?ci? oraz przedmiotów u?ytku i kosmetyków,
6)ocena jako?ci zdrowotnej oraz pobór próbek ?ywno?ci krajowej i importowanej,
kosmetyków oraz materia?ów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu
z ?ywno?ci?,
7)prowadzenie sanitarnych kontroli granicznych ?ywno?ci i PU w zakresie
posiadanych kompetencji,
8)jako?ciowa ocena teoretyczna jad?ospisów w ?ywieniu zbiorowym w aspekcie
zasad racjonalnego ?ywienia,
9)prowadzenie wykazu zak?adów produkuj?cych lub wprowadzaj?cych do obrotu
?ywno??, kosmetyki, przedmioty u?ytku, obj?tych nadzorem,
10)realizacja dzia?a? na?o?onych przez system wczesnego ostrzegania
o produktach niebezpiecznych z zarz?dzaniem ryzykiem tych produktów oraz
koordynowanie innych zada? wytyczonych przez Pa?stwowego Wojewódzkiego
Inspektora Sanitarnego oraz G?ównego Inspektora Sanitarnego w zakresie
jako?ci i bezpiecze?stwa ?ywno?ci i PU,
11)wykonywanie prac problemowych zlecanych przez Pa?stwowego
Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego oraz G?ównego Inspektora Sanitarnego,
12)doradztwo i prowadzenie instrukta?y w zakresie upowszechniania wiedzy
o bezpiecze?stwie ?ywno?ci w nadzorowanych obiektach.

2. Sekcja Nadzoru Przeciwepidemicznego
1) sporz?dzanie analiz i ocen stanu sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej
w powiecie na podstawie danych statystycznych i materia?ów oraz sporz?dzanie
raportów sytuacyjnych,
2)prowadzenie dzia?alno?ci zapobiegawczej i przeciwepidemicznej w zakresie
chorób zaka?nych, w tym wywiadów epidemiologicznych,
3)zbieranie danych i opracowywanie informacji na temat chorób szerz?cych si?
epidemicznie, dokonywanie analiz i ocen epidemiologicznych, w tym
systematycznej oceny sytuacji epidemicznej na obszarze w?a?ciwo?ci PPIS,
4)opracowywanie ognisk epidemicznych i przypadków chorób szczególnie
niebezpiecznych,
5)sprawowanie bie??cego nadzoru nad przebiegiem szczepie? ochronnych
i prawid?owym ich dokumentowaniem,
6)nadzór nad w?a?ciw? gospodark? szczepionkami,
7)sprawowanie nadzoru nad sterylizacj? i dezynfekcj?, stanem bezpiecze?stwa
epidemiologicznego oraz sanitarno - higienicznego w nadzorowanych przez
sekcj? placówkach s?u?by zdrowia,
8)prowadzenie dzia?alno?ci szkoleniowo-instrukta?owej w zakresie epidemiologii,
dzia?a? prozdrowotnych oraz zwalczania chorób zaka?nych.

3. Sekcja Nadzoru nad Obiektami Komunalnymi
1) prowadzenie bie??cego nadzoru sanitarnego nad: zaopatrzeniem ludno?ci
w wod? do spo?ycia, k?pieliskami i miejscami wykorzystywanymi do k?pieli,
obiektami u?yteczno?ci publicznej, miejscami zbiorowego wypoczynku
i rekreacji, ?rodkami transportu komunikacji publicznej, obiektami
mieszkalnymi w zakresie wynikaj?cym z informacji ludno?ci o istnieniu
uci??liwo?ci,
2)realizacja zada? Pa?stwowej Inspekcji Sanitarnej w ramach bie??cego nadzoru
i badania wody w Zintegrowanym Systemie Badania Wody,
3)nadzór nad przeprowadzanymi ekshumacjami,
4)analiza wyników bada?, kontroli i innych materia?ów, opracowywanie ocen,
opinii, wyst?pie? i informacji oraz sprawozda?.

4. Sekcja Prewencji Chorób Zawodowych
1)nadzór nad warunkami zdrowotnymi ?rodowiska pracy w celu ochrony zdrowia
ludzkiego przed wp?ywem czynników szkodliwych lub uci??liwych,
w szczególno?ci w celu zapobiegania powstawaniu chorób zawodowych i innych
chorób zwi?zanych z warunkami pracy,
2) prowadzenie post?powa? wyja?niaj?cych i sporz?dzanie decyzji dotycz?cych
chorób zawodowych, prowadzenie dokumentacji i statystyki zachorowa? na
choroby zawodowe,
3) sporz?dzanie opracowa? dotycz?cych oceny stanu higieniczno – sanitarnego
zak?adów pracy,
4) realizacja zagadnie? problemowych w dziedzinie profilaktyki chorób
zawodowych,
5) udzielanie porad, informacji w zakresie zapobiegania i eliminowania
negatywnego wp?ywu czynników i zjawisk fizycznych, chemicznych oraz
biologicznych na zdrowie pracowników w ramach bie??cego nadzoru,
6) prowadzenie ewidencji nadzorowanych zak?adów pracy
8)rejestrowanie i przetwarzanie danych dotycz?cych warunków pracy
9)kontrola przestrzegania przez producentów, importerów, osoby
wprowadzaj?ce do obrotu, stosuj?ce lub eksportuj?ce substancje chemiczne,
ich mieszaniny lub wyroby, obowi?zków wynikaj?cych z rozporz?dzenia
REACH oraz innych rozporz?dze? Wspólnot Europejskich,
10)kontrola przestrzegania przez podmioty wprowadzania do obrotu prekursorów
kategorii 2 i 3 obowi?zków wynikaj?cych z obowi?zuj?cych aktów prawnych
11)kontrola przestrzegania przepisów dotycz?cych wprowadzania do obrotu
produktów biobójczych i substancji czynnych oraz ich stosowania
w dzia?alno?ci zawodowej.

5. Stanowisko ds. Higieny Dzieci i M?odzie?y
1)sprawowanie nadzoru nad higien? ?rodowiska zak?adów nauczania
i wychowania, higien? procesu nauczania oraz placówkami wypoczynku
i rekreacji dzieci i m?odzie?y,
2)sporz?dzanie ocen, analiz i informacji o warunkach zdrowotnych w placówkach
o?wiatowo - wychowawczych, placówkach nauczania i w placówkach
wypoczynku dla dzieci i m?odzie?y,
3)uczestnictwo w pracach problemowych w dziedzinie higieny procesów
nauczania i wychowania realizowanych na polecenie G?ównego Inspektora
Sanitarnego.

6.Stanowisko ds. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego
1)uzgadnianie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
studium uwarunkowa? i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
2)uzgadnianie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu pod wzgl?dem
wymaga? higienicznych i zdrowotnych,
3)uzgadnianie dokumentacji projektowej pod wzgl?dem wymaga? higienicznych
i zdrowotnych,
4)uczestniczenie w dopuszczeniu do u?ytku obiektów budowlanych, ?eglugi
?ródl?dowej i powietrznej oraz ?rodków komunikacji l?dowej,
5)przygotowywanie opinii o zgodno?ci przedsi?wzi?? i inwestycji z warunkami
sanitarnymi okre?lonymi przepisami Unii Europejskiej, których realizacja jest
wspomagana przez Agencj? Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ze
?rodków pochodz?cych z funduszy Unii Europejskiej,
6)sporz?dzanie ocen, analiz i sprawozda? z zakresu zapobiegawczego nadzoru
sanitarnego.

II. Samodzielne Stanowisko Pracy – G?ówny Ksi?gowy
Do zada? realizowanych przez Samodzielne Stanowisko Pracy – G?ówny Ksi?gowy nale?y:
1) sporz?dzanie planów wydatków i dochodów bud?etowych,
2) kontrola i nadzór w zakresie prawid?owo realizowanych zada? gospodarczych
w ramach otrzymanego bud?etu,
3) okresowe ustalania rzeczywistego stanu aktywów i pasywów oraz ustalanie
wyniku finansowego,
4) sporz?dzanie sprawozda? finansowych, sprawozda? dla GUS i PZU,
5) gromadzenie i przechowywanie dokumentacji przewidzianej ustaw?,
6) wspó?praca z Kujawsko – Pomorskim Urz?dem Wojewódzkim w Bydgoszczy
w zakresie spraw finansowych,
7) nadzór finansowy i ekonomiczny w zakresie zada? realizowanych na podstawie prawa zamówie? publicznych, prowadzenie ksi?g rachunkowych,
8) prowadzenie rocznych kart wynagrodze?,
9) sporz?dzanie listy p?ac,
10) sporz?dzanie deklaracji rozliczeniowej dla ZUS i deklaracji podatku dochodowego dla Urz?du Skarbowego
11) prowadzenie dokumentacji zasi?kowej, ewidencji wyp?at wynagrodzenia
chorobowego, zasi?ków chorobowych, opieku?czych, macierzy?skich,
12) ksi?gowanie dochodów i wydatków bud?etowych,
13) prowadzenie ksi?g inwentarzowych ?rodków trwa?ych.

III. Oddzia? Ekonomiczny i Administracyjny
Do zada? Oddzia?u Ekonomicznego i Administracyjnego nale?y:
1) prowadzenie spraw dotycz?cych organizacji i struktury Powiatowej Stacji,
2) wykonywanie czynno?ci kancelaryjnych – przyjmowanie i wysy?anie
korespondencji, przesy?ek, obs?uga poczty elektronicznej Powiatowej Stacji,
3) prowadzenie ewidencji korespondencji wp?ywaj?cej i wysy?anej,
4) prowadzenie sk?adnicy akt Powiatowej Stacji,
5) prowadzenie rejestru zarz?dze? Dyrektora Stacji,
6) zabezpieczenie transportu dla potrzeb Powiatowej Stacji,
7) utrzymanie pomieszcze? zak?adu i jego otoczenia w nale?ytej czysto?ci
i porz?dku,
8) zapewnienie prawid?owej eksploatacji nieruchomo?ci, urz?dze? energetycznych,
ch?odniczych, instalacji elektrycznej, sieci wodno – kanalizacyjnej, centralnego
ogrzewania, urz?dze? ??czno?ci, sprz?tu techniczno – gospodarczego,
a w szczególno?ci:
a) zapewnienie niezb?dnej konserwacji, przegl?dów okresowych, napraw
i remontów zarówno sprz?tu jak i aparatury poprzez zabezpieczenie us?ug
wyspecjalizowanych jednostek serwisu technicznego,
b) organizowanie i kontrolowanie przeprowadzanych konserwacji, napraw
i remontów oraz racjonalnego wykorzystywania ?rodków rzeczowych
i finansowych,
9)zapewnienie i organizowanie ochrony mienia Powiatowej Stacji,
10)prowadzenie spraw zwi?zanych z udzielaniem zamówie? publicznych,
prowadzenie ich rejestru oraz sporz?dzanie i prowadzenie rejestru umów
zawieranych przez Powiatow? Stacj?,
11)zaopatrywanie, zgodnie z procedurami komórek organizacyjnych Powiatowej
Stacji w media, materia?y, aparatur? i sprz?ty niezb?dne dla zapewnienia
w?a?ciwej dzia?alno?ci Powiatowej Stacji,
12)prowadzenie czynno?ci inwentaryzacyjnych,
13)prowadzenie ewidencji i rozliczanie mandatów karnych,
14)prowadzenie dokumentacji w sprawach zwi?zanych ze stosunkiem pracy,
15)opracowywanie sprawozda?,
16)kontrolowanie porz?dku i dyscypliny pracy oraz prowadzenie ewidencji czasu
pracy,
17)wspó?dzia?anie z G?ównym Ksi?gowym w zakresie wykorzystywania funduszu
wynagrodze?,
18)zapewnienie opieki socjalnej nad pracownikami, ich rodzinami i emerytami
Powiatowej Stacji,
19)koordynowanie i kierowanie na szkolenia pracowników Powiatowej Stacji,
20)obs?uga narad i konferencji organizowanych przez Powiatow? Stacj?,
21)udzielanie komórkom organizacyjnym pomocy w zakresie wdra?ania
i funkcjonowania techniki i systemów informatycznych,
22)usuwanie drobnych usterek i awarii sprz?tu informatycznego,
23)nadzór nad prac? sieci informatycznej w Powiatowej Stacji,
24)programowanie i budowa prostych baz dla potrzeb komórek organizacyjnych
Powiatowej Stacji,
25)nadzór nad dost?pem do sieci internetowej, obs?uga strony internetowej oraz
biuletynu informacji publicznej Powiatowej Stacji,
26)prowadzenie spraw zwi?zanych z bezpiecze?stwem i higien? pracy oraz
ochron? przeciwpo?arow?, w tym:
a) sporz?dzanie i przedstawianie raz w roku analizy stanu bezpiecze?stwa
i higieny pracy w Powiatowej Stacji wraz ze stosownymi wnioskami,
b) przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów
i zasad bezpiecze?stwa i higieny pracy,
c) bie??ce informowanie Dyrektora Powiatowej Stacji o stwierdzonych
zagro?eniach wraz z wnioskami zmierzaj?cymi do likwidacji zagro?e?,
d) sporz?dzanie instrukcji dotycz?cych bezpiecze?stwa i higieny pracy na
poszczególnych stanowiskach pracy,
e) szkolenie wst?pne z zakresu bhp i przepisów przeciwpo?arowych dla
pracowników zatrudnianych w Powiatowej Stacji,
f) prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów
dotycz?cych wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych
i podejrze? o takie choroby, a tak?e przechowywanie i rejestrowanie
wyników bada? i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia
w ?rodowisku pracy,
g) udzia? w ustalaniu okoliczno?ci i przyczyny wypadków przy pracy oraz
w opracowywaniu wniosków wynikaj?cych z badania przyczyny i badania
okoliczno?ci tych wypadków oraz zachorowa? na choroby zawodowe,
a tak?e kontrola realizacji tych wniosków,
h) doradztwo w zakresie obowi?zuj?cych przepisów i zasad bhp oraz
opracowywanie oceny ryzyka zawodowego na danym stanowisku pracy
i) wspó?dzia?anie z lekarzem sprawuj?cym profilaktyczn? opiek? zdrowotn?
nad pracownikami,
j) prowadzenie ewidencji przydzia?u odzie?y ochronnej, obuwia roboczego
k) prowadzenie bie??cego nadzoru nad przestrzeganiem w Powiatowej Stacji
przepisów przeciwpo?arowych,
l) prowadzenie kontroli zabezpieczenia przeciwpo?arowego
w pomieszczeniach Powiatowej Stacji,
m) planowanie potrzeb w zakresie wyposa?enia pomieszcze? Powiatowej
Stacji w podr?czny sprz?t ga?niczy, kontrola terminowo?ci przegl?dów
konserwacji sprz?tu ppo?.,
n) prowadzenie dokumentacji dotycz?cej zabezpieczenia
przeciwpo?arowego w Powiatowej Stacji, zg?aszanie Dyrektorowi
spostrze?e? i wniosków w tym zakresie,
o) wspó?praca z w?a?ciw? komend? stra?y po?arnej w zakresie
zabezpieczenia przeciwpo?arowego pomieszcze? zajmowanych przez
Powiatow? Stacj?.
27)realizacja zada? z zakresu obrony cywilnej, w tym:
a) prowadzenie dokumentacji zwi?zanej z dzia?alno?ci? obrony cywilnej,
b) uczestnictwo w szkoleniach organizowanych przez wojewódzki i miejski
inspektorat OC,
c) prowadzenie szkole? zgodnie z harmonogramem i wed?ug wytycznych
Wojewódzkiego i Miejskiego Inspektora OC,
d) prowadzenie obowi?zuj?cej ewidencji i sprawozdawczo?ci z zakresu
obrony cywilnej.


IV. Samodzielne Stanowisko Pracy ds. O?wiaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia
Samodzielne Stanowisko Pracy ds. O?wiaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia inicjuje, organizuje, prowadzi, koordynuje i nadzoruje dzia?alno?? o?wiatowo – zdrowotn? w dziedzinie zdrowia publicznego na terenie powiatu w celu ukszta?towania odpowiednich postaw i zachowa? zdrowotnych spo?ecze?stwa. W szczególno?ci:
1) inicjuje i wytycza kierunki i prowadzi przedsi?wzi?cia zmierzaj?ce do
zaznajamiania spo?ecze?stwa z czynnikami szkodliwymi dla zdrowia,
popularyzuje zasady higieny i racjonalnego ?ywienia, metody zapobiegania
chorobom, kszta?tuje odpowiednie postawy i zachowania prozdrowotne,
umiej?tno?ci, pobudza aktywno?? spo?eczn? do dzia?a? na rzecz w?asnego
zdrowia, w tym:
a) promuje (propaguje) i wdra?a programy i przedsi?wzi?cia prozdrowotne,
b) poszukuje sprzymierze?ców do realizacji zada?,
c)bada poziom wiedzy i zachowa? zdrowotnych populacji ludzkich w ich
?rodowiskach,
d)monitoruje, ewaluuje (ocenia) efektywno?? realizowanych programów,
zada? prozdrowotnych,
f)dba o udost?pnianie pomocy metodycznych i informacyjno-edukacyjnych.

2)udziela porad i informacji w zakresie zapobiegania i eliminowania negatywnego
wp?ywu czynników i zjawisk fizycznych, chemicznych i biologicznych na
zdrowie ludzi,
2)udziela merytorycznej i metodycznej pomocy innym jednostkom zajmuj?cym si?
o?wiat? zdrowotn? i promocj? zdrowia,
3)wspó?pracuje z w?adzami samorz?dowymi, instytucjami publicznymi,
organizacjami pozarz?dowymi i sektorem prywatnym na rzecz profilaktyki
chorób i promocji zdrowia,
4)ocenia dzia?alno?? o?wiatowo - zdrowotn? prowadzon? przez szko?y i inne
placówki o?wiatowo – wychowawcze, szko?y wy?sze, zak?ady opieki zdrowotnej,
inne zak?ady, instytucje i organizacje.
5)sporz?dzanie ocen, analiz i sprawozda? z zakresu o?wiaty zdrowotnej i promocji
zdrowia.

V. Samodzielne Stanowisko Pracy – Radca Prawny
Do zada? Stanowiska Pracy - Radcy Prawnego nale?y:
1) udzielanie opinii i porad prawnych oraz wyja?nie? w zakresie stosowania prawa,
2) informowanie Dyrektora Stacji oraz kierowników komórek organizacyjnych
Powiatowej Stacji o zmianach w obowi?zuj?cym stanie prawnym,
3) informowanie Dyrektora Powiatowej Stacji o uchybieniach w dzia?alno?ci
Powiatowej Stacji w zakresie przestrzegania prawa i skutkach tych uchybie?,
4) nadzór nad prowadzeniem post?powania administracyjnego i egzekucyjnego
w administracji,
5) nadzór prawny nad egzekucj? nale?no?ci Powiatowej Stacji,
6) opiniowanie projektów decyzji, postanowie? i innych rozstrzygni??
w post?powaniu administracyjnym i egzekucyjnym,
7) opiniowanie regulaminów i wzorów formularzy obowi?zuj?cych w Powiatowej
Stacji,
8) opiniowanie zarz?dze? Dyrektora Stacji,
9) opiniowanie umów z zakresu prawa cywilnego, rozwi?zywania umów o prac?
oraz umarzania i rozk?adania na raty wierzytelno?ci Powiatowej Stacji,
10) opracowywanie pozwów, pism procesowych oraz apelacji innych ?rodków zaskar?enia,
11) wyst?powanie w charakterze pe?nomocnika Powiatowej Stacji w post?powaniu s?dowym, administracyjnym oraz przed innymi organami orzekaj?cymi,
12) opracowywanie sprawozda? w sprawach le??cych w zakresie zada? radcy prawnego Powiatowej Stacji.

§ 9

Struktur? komórek Powiatowej Stacji tworz? nast?puj?ce oddzia?y, sekcje i stanowiska pracy:
1. Oddzia? Zapobiegawczego i Bie??cego Nadzoru Sanitarnego w sk?ad, którego wchodz?:
1) Sekcja Higieny ?ywno?ci, ?ywienia i Przedmiotu U?ytku,
2) Sekcja Nadzoru Przeciwepidemicznego,
3) Sekcja Nadzoru nad Obiektami Komunalnymi,
4) Sekcja Prewencji Chorób Zawodowych,
5) Stanowisko ds. Higieny Dzieci i M?odzie?y,
6) Stanowisko ds. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego.
2.Oddzia? Ekonomiczny i Administracyjny,
3.Samodzielne Stanowisko Pracy – Radca Prawny
4. Samodzielne Stanowisko Pracy – G?ówny Ksi?gowy
5. Samodzielne Stanowisko Pracy ds. O?wiaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia

§ 10

1. Komórki organizacyjne wchodz?ce w sk?ad Powiatowej Stacji u?ywaj? do znakowania akt
ni?ej wymienionych symboli:
1) Oddzia? Zapobiegawczego i Bie??cego Nadzoru Sanitarnego N
2) Oddzia? Ekonomiczny i Administracyjny EA
3) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. O?wiaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia OZ
4) Samodzielne Stanowisko Pracy - G?ówny Ksi?gowy GK
5) Samodzielne Stanowisko Pracy - Radca Prawny PR


2. Po symbolach wymienionych w ust. 1, pkt. 1 oraz ust. 3 pkt. 4 dodaje si? dodatkowy
symbol okre?laj?cy rodzaj sprawy z zakresu dzia?alno?ci merytorycznej komórki
organizacyjnej:

1) Sekcja Higieny ?ywno?ci, ?ywienia i Przedmiotów U?ytku H?
2) Sekcja Nadzoru Przeciwepidemicznego EP
3)Sekcja Nadzoru nad Obiektami Komunalnymi HK
4)Sekcja Prewencji Chorób Zawodowych HP
5)Stanowisko d/s Higieny Dzieci i M?odzie?y HDM
6)Stanowisko d/s Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego NZ

3)Do znakowania akt z zakresu wymienionego w pkt. od 1 do 5 Powiatowa Stacja u?ywa
symboli:
1) Statystyki medycznej OS
2) Bezpiecze?stwa i higieny pracy oraz p/po? BP
3) Obrony cywilnej OC
4) Systemu jako?ci J
5) Kontaktu z mediami KM

3.Symbol wymieniony w ust. 1 pkt. 1 oraz ust. 3 pkt. 4 oddziela si? od symboli
wymienionych w ust. 2 pkt. od 1 do 5 znakiem kropki.
4)Pa?stwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny – Dyrektor u?ywa symbolu „PIS”.

§ 11

W zwi?zku z realizacj? zada? nale??cych do Pa?stwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Dyrektor mo?e powo?a? komisj? ekspertów dla oceny dokumentacji projektowej.

§ 12

1. Zakres indywidualnych obowi?zków i czynno?ci pracowników wymienionych w § 3 ust. 2, § 4 oraz Radcy Prawnego ustala Dyrektor.
2. Szczegó?owe prawa i obowi?zki G?ównego Ksi?gowego oraz Radcy Prawnego okre?laj? odr?bne przepisy.
3. Zakres indywidualnych obowi?zków i czynno?ci pozosta?ych pracowników okre?laj? ich bezpo?redni prze?o?eni.


?wiecie dnia 28.10.2010r.

 Opublikował: Eugeniusz Rink
Publikacja dnia: 05.08.2013
Podpisał: Eugeniusz Rink
Dokument z dnia: 05.08.2013
Dokument oglądany razy: 3 032