bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Promocja Zdrowia

Zadania z zakresu o?wiaty zdrowotnej i promocji zdrowia realizowane s? zgodnie z ustaw? o Inspekcji Sanitarnej przez Oddzia? O?wiaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia, który inicjuje, organizuje, prowadzi, koordynuje i nadzoruje dzia?alno?? o?wiatowo - zdrowotn? w celu ukszta?towania odpowiednich postaw i zachowa? zdrowotnych ludno?ci.
W szczególno?ci:
• inicjuje i wytacza kierunki przedsi?wzi?? zmierzaj?cych do zaznajamiania spo?ecze?stwa z czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, popularyzuje zasady higieny i racjonalnego ?ywienia
• pobudza aktywno?? spo?eczn? do dzia?a? na rzecz w?asnego zdrowia
• ocenia dzia?alno?? o?wiatowo - zdrowotn? prowadzon? przez placówki o?wiatowo - wychowawcze, zak?ady opieki zdrowotnej i inne zak?ady, instytucje i organizacje
• udziela porad w zakresie profilaktyki i eliminowania negatywnego wp?ywu czynników, zjawisk fizycznych, chemicznych i biologicznych na zdrowie ludzi


Realizowane interwencje programowe i nieprogramowe:
1. Profilaktyka chorób zaka?nych: w tym min. „Profilaktyka HIV/AIDS” i zapobieganie zaka?eniom meningokokowym
2. Zapobieganie próchnicy z?bów - realizacja programu "Radosny U?miech - Radosna Przysz?o??”
3 . Profilaktyka chorób nowotworowych .
4. Zapobieganie zatruciom i zaka?eniom pokarmowym
5. Popularyzowanie zasad zdrowego stylu ?ycia - m.in. realizacja krajowego programu „Trzymaj Form?”
6. Program Ograniczenia Zdrowotnych Nast?pstw Palenia Tytoniu

Dzia?ania akcyjne, to m.in.:
• ?wiatowy Dzie? Zdrowia
• ?wiatowy Dzie? bez Tytoniu
• ?wiatowy Dzie? Rzucania Palenia
• ?wiatowy Dzie? Walki z AIDS i kampanie spo?eczne w zakresie HIV/AIDS
Inne dzia?ania:
• Poradnictwo dla osób zajmuj?cych si? edukacj? zdrowotn? i promocj? zdrowia
• Udost?pnianie materia?ów edukacyjno - informacyjnych
• Wypo?yczanie kaset Video i DVD
• Wspieranie samorz?dów, instytucji, stowarzysze?, organizacji pozarz?dowych we wdra?aniu i realizacji programów oraz innych przedsi?wzi?? prozdrowotnych.
 Opublikował: Eugeniusz Rink
Publikacja dnia: 05.08.2013
Podpisał: Eugeniusz Rink
Dokument z dnia: 05.08.2013
Dokument oglądany razy: 2 111