bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Promocja Zdrowia

Zadania z zakresu oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia realizowane są zgodnie z ustawą o Inspekcji Sanitarnej przez Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia, który inicjuje, organizuje, prowadzi, koordynuje i nadzoruje działalność oświatowo - zdrowotną w celu ukształtowania odpowiednich postaw i zachowań zdrowotnych ludności.
W szczególności:
• inicjuje i wytacza kierunki przedsięwzięć zmierzających do zaznajamiania społeczeństwa z czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, popularyzuje zasady higieny i racjonalnego żywienia
• pobudza aktywność społeczną do działań na rzecz własnego zdrowia
• ocenia działalność oświatowo - zdrowotną prowadzoną przez placówki oświatowo - wychowawcze, zakłady opieki zdrowotnej i inne zakłady, instytucje i organizacje
• udziela porad w zakresie profilaktyki i eliminowania negatywnego wpływu czynników, zjawisk fizycznych, chemicznych i biologicznych na zdrowie ludzi


Realizowane interwencje programowe i nieprogramowe:
1. Profilaktyka chorób zakaźnych: w tym min. „Profilaktyka HIV/AIDS” i zapobieganie zakażeniom meningokokowym
2. Zapobieganie próchnicy zębów - realizacja programu "Radosny Uśmiech - Radosna Przyszłość”
3 . Profilaktyka chorób nowotworowych .
4. Zapobieganie zatruciom i zakażeniom pokarmowym
5. Popularyzowanie zasad zdrowego stylu życia - m.in. realizacja krajowego programu „Trzymaj Formę”
6. Program Ograniczenia Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu

Działania akcyjne, to m.in.:
• Światowy Dzień Zdrowia
• Światowy Dzień bez Tytoniu
• Światowy Dzień Rzucania Palenia
• Światowy Dzień Walki z AIDS i kampanie społeczne w zakresie HIV/AIDS
Inne działania:
• Poradnictwo dla osób zajmujących się edukacją zdrowotną i promocją zdrowia
• Udostępnianie materiałów edukacyjno - informacyjnych
• Wypożyczanie kaset Video i DVD
• Wspieranie samorządów, instytucji, stowarzyszeń, organizacji pozarządowych we wdrażaniu i realizacji programów oraz innych przedsięwzięć prozdrowotnych.
 Opublikował: Eugeniusz Rink
Publikacja dnia: 05.08.2013
Podpisał: Eugeniusz Rink
Dokument z dnia: 05.08.2013
Dokument oglądany razy: 2 141