bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

System Zarządzania Jakością

Polityka jakości w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Świeciu


1. Kierunkiem działalności Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Świeciu jest dążenie do wypracowania takich metod aby wykonywana przez nas praca spełniała wymagania bezpieczeństwa zdrowotnego społeczności powiatu świeckiego przynosząc klientom maksymalne korzyści i zadowolenie.
W zakresie czynności kontrolnych jakość oznacza:
• obiektywne ustalanie wartości wymaganych cech względem stanu kontrolowanych obiektów, stanu faktycznego, przy nakładach stosowanych do wagi problemu, zwracania w miarę możliwości uwagi na to, aby wyniki czynności kontrolnych były reprezentowane dla problemu i przynosiły korzyści dla klientów,
• terminowe sporządzanie sprawozdań z inspekcji zawierające wszelkie informacje potrzebne dla podmiotów przedstawione w formie obiektywnej, jasnej i przejrzystej,
• przekazywanie informacji umożliwiających diagnostykę stanu faktycznego oraz pozwalających na podjęcie właściwych działań w celu bezpieczeństwa zdrowotnego ludzi i środowiska,
• opracowanie pełnej dokumentacji działalności inspekcyjnej, jej archiwizacji w zakresie zgodnym z przepisami szczególnymi w takiej formie, aby była dostępna i bezpieczna.
2. Utrzymanie i promocja jakości jest obowiązkiem każdego pracownika.

3. W celu zapewnienia najwyższej jakości wdrożymy system jakości zgody z normą PN-EN ISO/IEC 17020.
Dzięki systemowi jakości dążyć będziemy do tego, aby:
• osiągnąć wysoką jakość sprawowanego nadzoru w zakresie:
- higieny żywienia, żywności,
- epidemiologii,
- higieny komunalnej,
- higieny pracy,
- higieny dzieci i młodzieży,
- zapobiegawczego nadzoru sanitarnego uwzględniając potrzeby i interesy
klientów w zdrowiu publicznym,
• wdrożyć wysoką jakość działań na rzecz ochrony zdrowia ludzkiego przed wpływem czynników szkodliwych lub uciążliwych, a w szczególności skoncentrować się na zapobieganiu powstawaniu chorób zakaźnych i zawodowych,
• opracować procedury i instrukcje dotyczące czynności kontrolnych, a następnie dokładnie wykorzystywać zapisy powyższych dokumentów w protokołach z przeprowadzania kontroli,
• doskonalić politykę jakości w zakresie organizacji, zarządzania i działalności technicznej,
• zapewnić aby przebieg czynności inspekcyjnych był odtwarzalny w dokumentach w określonym czasie,
• zapewnić aby wszystkie ważne dokumenty i kontrolne obiekty były monitorowane z zachowaniem ochrony danych osobowych i tajemnicy służbowej,
• działania mające wpływ na wynik pracy poddawać okresowym auditom wewnętrznym przeprowadzanym przez osoby kompetentne i nie związane z auditowanym obszarem.

4. Realizacja systemu jakości zostanie zagwarantowana poprzez:
• zatrudnienie personelu posiadającego kwalifikacje zawodowe oraz stałe szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne,
• utrzymanie bazy lokalowej w zadowalającym stanie technicznym,
• przestrzeganie zasad Dobrej Praktyki Profesjonalnej.

5. Deklaracja polityki jakości.
Jako Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Świeciu deklaruję swoje zaangażowanie w realizacje polityki jakości oraz zapewniam przeznaczenie na powyższy cel odpowiednich środków finansowych.
Za nadzór nad realizacją polityki jakości czynię osobę pełniącą obowiązki Specjalisty ds. Jakości w zarządzanej przeze mnie jednostce inspekcyjnej.


Cele Polityki Jakości w Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Świeciu


Celem wdrożenia Systemu Jakości jest:
• Wysoka jakość sprawowanego nadzoru w zakresie:
- higieny żywności i żywienia,
- epidemiologii,
- higieny komunalnej,
- higieny pracy,
- higieny dzieci i młodzieży,
- zapobiegawczego nadzoru sanitarnego.
• Wysoka jakość działań na rzecz ochrony zdrowia ludzkiego przed wpływem czynników szkodliwych lub uciążliwych, a w szczególności na rzecz zapobiegania powstawaniu chorób zakaźnych i zawodowych.
• Zatrudnianie wysoko wyspecjalizowanej i doświadczonej kadry, która w sposób ciągły rozwija się i podnosi swoje kwalifikacje, zna procedury kontroli oraz metody oceny wyników kontroli.
• Ciągłe doskonalenie systemu jakości w nadzorze.

Bazując na fachowej kadrze i stosując ustalone procedury działania jesteśmy w stanie sprostać wyznaczonym celom, służyć radą i zapewnić wysoką jakość działań kontrolnych.
 Opublikował: Eugeniusz Rink
Publikacja dnia: 05.08.2013
Podpisał: Eugeniusz Rink
Dokument z dnia: 05.08.2013
Dokument oglądany razy: 1 978