bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

System Zarz?dzania Jako?ci?

Polityka jako?ci w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w ?wieciu


1. Kierunkiem dzia?alno?ci Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w ?wieciu jest d??enie do wypracowania takich metod aby wykonywana przez nas praca spe?nia?a wymagania bezpiecze?stwa zdrowotnego spo?eczno?ci powiatu ?wieckiego przynosz?c klientom maksymalne korzy?ci i zadowolenie.
W zakresie czynno?ci kontrolnych jako?? oznacza:
• obiektywne ustalanie warto?ci wymaganych cech wzgl?dem stanu kontrolowanych obiektów, stanu faktycznego, przy nak?adach stosowanych do wagi problemu, zwracania w miar? mo?liwo?ci uwagi na to, aby wyniki czynno?ci kontrolnych by?y reprezentowane dla problemu i przynosi?y korzy?ci dla klientów,
• terminowe sporz?dzanie sprawozda? z inspekcji zawieraj?ce wszelkie informacje potrzebne dla podmiotów przedstawione w formie obiektywnej, jasnej i przejrzystej,
• przekazywanie informacji umo?liwiaj?cych diagnostyk? stanu faktycznego oraz pozwalaj?cych na podj?cie w?a?ciwych dzia?a? w celu bezpiecze?stwa zdrowotnego ludzi i ?rodowiska,
• opracowanie pe?nej dokumentacji dzia?alno?ci inspekcyjnej, jej archiwizacji w zakresie zgodnym z przepisami szczególnymi w takiej formie, aby by?a dost?pna i bezpieczna.
2. Utrzymanie i promocja jako?ci jest obowi?zkiem ka?dego pracownika.

3. W celu zapewnienia najwy?szej jako?ci wdro?ymy system jako?ci zgody z norm? PN-EN ISO/IEC 17020.
Dzi?ki systemowi jako?ci d??y? b?dziemy do tego, aby:
• osi?gn?? wysok? jako?? sprawowanego nadzoru w zakresie:
- higieny ?ywienia, ?ywno?ci,
- epidemiologii,
- higieny komunalnej,
- higieny pracy,
- higieny dzieci i m?odzie?y,
- zapobiegawczego nadzoru sanitarnego uwzgl?dniaj?c potrzeby i interesy
klientów w zdrowiu publicznym,
• wdro?y? wysok? jako?? dzia?a? na rzecz ochrony zdrowia ludzkiego przed wp?ywem czynników szkodliwych lub uci??liwych, a w szczególno?ci skoncentrowa? si? na zapobieganiu powstawaniu chorób zaka?nych i zawodowych,
• opracowa? procedury i instrukcje dotycz?ce czynno?ci kontrolnych, a nast?pnie dok?adnie wykorzystywa? zapisy powy?szych dokumentów w protoko?ach z przeprowadzania kontroli,
• doskonali? polityk? jako?ci w zakresie organizacji, zarz?dzania i dzia?alno?ci technicznej,
• zapewni? aby przebieg czynno?ci inspekcyjnych by? odtwarzalny w dokumentach w okre?lonym czasie,
• zapewni? aby wszystkie wa?ne dokumenty i kontrolne obiekty by?y monitorowane z zachowaniem ochrony danych osobowych i tajemnicy s?u?bowej,
• dzia?ania maj?ce wp?yw na wynik pracy poddawa? okresowym auditom wewn?trznym przeprowadzanym przez osoby kompetentne i nie zwi?zane z auditowanym obszarem.

4. Realizacja systemu jako?ci zostanie zagwarantowana poprzez:
• zatrudnienie personelu posiadaj?cego kwalifikacje zawodowe oraz sta?e szkolenia wewn?trzne i zewn?trzne,
• utrzymanie bazy lokalowej w zadowalaj?cym stanie technicznym,
• przestrzeganie zasad Dobrej Praktyki Profesjonalnej.

5. Deklaracja polityki jako?ci.
Jako Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w ?wieciu deklaruj? swoje zaanga?owanie w realizacje polityki jako?ci oraz zapewniam przeznaczenie na powy?szy cel odpowiednich ?rodków finansowych.
Za nadzór nad realizacj? polityki jako?ci czyni? osob? pe?ni?c? obowi?zki Specjalisty ds. Jako?ci w zarz?dzanej przeze mnie jednostce inspekcyjnej.


Cele Polityki Jako?ci w Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w ?wieciu


Celem wdro?enia Systemu Jako?ci jest:
• Wysoka jako?? sprawowanego nadzoru w zakresie:
- higieny ?ywno?ci i ?ywienia,
- epidemiologii,
- higieny komunalnej,
- higieny pracy,
- higieny dzieci i m?odzie?y,
- zapobiegawczego nadzoru sanitarnego.
• Wysoka jako?? dzia?a? na rzecz ochrony zdrowia ludzkiego przed wp?ywem czynników szkodliwych lub uci??liwych, a w szczególno?ci na rzecz zapobiegania powstawaniu chorób zaka?nych i zawodowych.
• Zatrudnianie wysoko wyspecjalizowanej i do?wiadczonej kadry, która w sposób ci?g?y rozwija si? i podnosi swoje kwalifikacje, zna procedury kontroli oraz metody oceny wyników kontroli.
• Ci?g?e doskonalenie systemu jako?ci w nadzorze.

Bazuj?c na fachowej kadrze i stosuj?c ustalone procedury dzia?ania jeste?my w stanie sprosta? wyznaczonym celom, s?u?y? rad? i zapewni? wysok? jako?? dzia?a? kontrolnych.
 Opublikował: Eugeniusz Rink
Publikacja dnia: 05.08.2013
Podpisał: Eugeniusz Rink
Dokument z dnia: 05.08.2013
Dokument oglądany razy: 1 942