bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Podstawy prawne dzia?ania

Podstawa prawna dzia?ania Pa?stwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w ?wieciu wynika z Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Pa?stwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 1998 r., nr 90, poz. 575 z pó?n. zmianami). USTAWA z dnia 14 marca 1985 r. o Pa?stwowej Inspekcji Sanitarnej.
Rozdzia? 1
Zadania i zakres dzia?ania Pa?stwowej Inspekcji Sanitarnej
Art. 1.
Pa?stwowa Inspekcja Sanitarna jest powo?ana do realizacji zada? z zakresu zdrowia publicznego, w szczególno?ci poprzez sprawowanie nadzoru nad warunkami:
1. higieny ?rodowiska,
2. higieny pracy w zak?adach pracy,
3. higieny radiacyjnej,
4. higieny procesów nauczania i wychowania,
5. higieny wypoczynku i rekreacji,
6. zdrowotnymi ?ywno?ci, ?ywienia i przedmiotów u?ytku,
7. higieniczno-sanitarnymi, jakie powinien spe?nia? personel medyczny, sprz?t oraz pomieszczenia, w których s? udzielane ?wiadczenia zdrowotne - w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wp?ywem szkodliwo?ci i uci??liwo?ci ?rodowiskowych, zapobiegania powstawaniu chorób, w tym chorób zaka?nych i zawodowych.
Art. 2.
Wykonywanie zada? okre?lonych w art. 1 polega na sprawowaniu zapobiegawczego i bie??cego nadzoru sanitarnego oraz prowadzeniu dzia?alno?ci zapobiegawczej i przeciwepidemicznej w zakresie chorób zaka?nych i innych chorób powodowanych warunkami ?rodowiska, a tak?e na prowadzeniu dzia?alno?ci o?wiatowo-zdrowotnej.

Art. 3.
Do zakresu dzia?ania Pa?stwowej Inspekcji Sanitarnej w dziedzinie zapobiegawczego nadzoru sanitarnego nale?y w szczególno?ci:
1. uzgadnianie projektów wojewódzkich i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz warunków zabudowy i zagospodarowania terenu inwestycji, a tak?e wskaza? lokalizacyjnych i lokalizacji autostrad pod wzgl?dem wymaga? higienicznych i zdrowotnych,
2. uzgadnianie dokumentacji projektowej pod wzgl?dem wymaga? higienicznych i zdrowotnych dotycz?cych:
a) budowy oraz zmiany sposobu u?ytkowania obiektów budowlanych, statków morskich, ?eglugi ?ródl?dowej i powietrznych,
b) nowych materia?ów i procesów technologicznych przed ich zastosowaniem w produkcji lub budownictwie,
3. uczestniczenie w dopuszczeniu do u?ytku obiektów budowlanych, statków morskich, ?eglugi ?ródl?dowej i powietrznych oraz ?rodków komunikacji l?dowej,
4. inicjowanie przedsi?wzi?? oraz prac badawczych w dziedzinie zapobiegania negatywnym wp?ywom czynników i zjawisk fizycznych, chemicznych i biologicznych na zdrowie ludzi.
Art. 4.
1. Do zakresu dzia?ania Pa?stwowej Inspekcji Sanitarnej w dziedzinie bie??cego nadzoru sanitarnego nale?y kontrola przestrzegania przepisów okre?laj?cych wymagania higieniczne i zdrowotne, w szczególno?ci dotycz?cych:
1. higieny ?rodowiska, a zw?aszcza wody do spo?ycia, czysto?ci powietrza atmosferycznego, gleby, wód i innych elementów ?rodowiska w zakresie ustalonym w odr?bnych przepisach,
2. utrzymania nale?ytego stanu higienicznego nieruchomo?ci, zak?adów pracy, instytucji, obiektów i urz?dze? u?yteczno?ci publicznej, dróg, ulic oraz osobowego i towarowego transportu kolejowego, drogowego, lotniczego i morskiego,
3. warunków produkcji, transportu, przechowywania i sprzeda?y ?ywno?ci oraz warunków ?ywienia zbiorowego,
4. warunków zdrowotnych produkcji i obrotu przedmiotami u?ytku, materia?ami i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z ?ywno?ci?, kosmetykami oraz innymi wyrobami mog?cymi mie? wp?yw na zdrowie ludzi,
5. warunków zdrowotnych ?rodowiska pracy, a zw?aszcza zapobiegania powstawaniu chorób zawodowych i innych chorób zwi?zanych z warunkami pracy,
6. higieny pomieszcze? i wymaga? w stosunku do sprz?tu u?ywanego w szko?ach i innych placówkach o?wiatowo-wychowawczych, szko?ach wy?szych oraz w o?rodkach wypoczynku,
7. higieny procesów nauczania,
8. przestrzegania przez osoby wprowadzaj?ce substancje lub preparaty chemiczne do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz przez u?ytkowników substancji lub preparatów chemicznych obowi?zków wynikaj?cych z ustawy z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. Nr 11, poz. 84),
9. przestrzegania przez podmioty wprowadzaj?ce do obrotu prekursory grupy IIA-R i IIB-R obowi?zków wynikaj?cych z ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 r. o przeciwdzia?aniu narkomanii (Dz. U. Nr 75, poz. 468, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 113, poz. 715, z 2000 r. Nr 20, poz. 256 i Nr 103, poz. 1097 oraz z 2001 r. Nr 111, poz. 1194 i Nr 125, poz. 1367).
2. Do zakresu dzia?ania Inspekcji Sanitarnej w dziedzinie bie??cego nadzoru sanitarnego nale?y równie? kontrola przestrzegania przepisów dotycz?cych wprowadzania do obrotu produktów biobójczych i substancji czynnych oraz ich stosowania w dzia?alno?ci zawodowej.
Art. 5.
Do zakresu dzia?ania Pa?stwowej Inspekcji Sanitarnej w dziedzinie zapobiegania i zwalczania chorób, o których mowa w art. 2, nale?y:
1. dokonywanie analiz i ocen epidemiologicznych,
2. opracowywanie programów i planów dzia?alno?ci zapobiegawczej i przeciwepidemicznej, przekazywanie ich do realizacji zak?adom opieki zdrowotnej oraz kontrola realizacji tych programów i planów,
3. ustalanie zakresów i terminów szczepie? ochronnych oraz sprawowanie nadzoru w tym zakresie,
4. wydawanie zarz?dze? i decyzji lub wyst?powanie do innych organów o ich wydanie - w wypadkach okre?lonych w przepisach o zwalczaniu chorób zaka?nych,
4a) wydawanie decyzji o stwierdzeniu choroby zawodowej lub decyzji o braku podstaw do jej stwierdzenia,
5. planowanie i organizowanie sanitarnego zabezpieczenia granic pa?stwa,
6. nadzór sanitarny nad ruchem pasa?erskim i towarowym w morskich i lotniczych portach oraz przystaniach,
7. udzielanie poradnictwa w zakresie spraw sanitarno-epidemiologicznych lekarzom okr?towym i personelowi pomocniczo-lekarskiemu, zatrudnionemu na statkach morskich, ?eglugi ?ródl?dowej i powietrznych,
8. kierowanie akcj? sanitarn? przy masowych przemieszczeniach ludno?ci, zjazdach i zgromadzeniach.
Art. 6.
Pa?stwowa Inspekcja Sanitarna inicjuje, organizuje, prowadzi, koordynuje i nadzoruje dzia?alno?? o?wiatowo-zdrowotn? w celu ukszta?towania odpowiednich postaw i zachowa? zdrowotnych, a w szczególno?ci:
1. inicjuje i wytycza kierunki przedsi?wzi?? zmierzaj?cych do zaznajamiania spo?ecze?stwa z czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, popularyzowania zasad higieny i racjonalnego ?ywienia, metod zapobiegania chorobom oraz umiej?tno?ci udzielania pierwszej pomocy,
2. pobudza aktywno?? spo?eczn? do dzia?a? na rzecz w?asnego zdrowia,
3. udziela porad i informacji w zakresie zapobiegania i eliminowania negatywnego wp?ywu czynników i zjawisk fizycznych, chemicznych i biologicznych na zdrowie ludzi,
4. ocenia dzia?alno?? o?wiatowo-zdrowotn? prowadzon? przez szko?y i inne placówki o?wiatowo-wychowawcze, szko?y wy?sze oraz ?rodki masowego przekazywania, zak?ady opieki zdrowotnej, inne zak?ady, instytucje i organizacje oraz udziela im pomocy w prowadzeniu tej dzia?alno?ci.
Art. 6a.
1. Do zada? Pa?stwowej Inspekcji Sanitarnej nale?y równie? wydawanie opinii, co do zgodno?ci z warunkami sanitarnymi okre?lonymi przepisami Unii Europejskiej przedsi?wzi?? i zrealizowanych inwestycji, których realizacja jest wspomagana przez Agencj? Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ze ?rodków pochodz?cych z funduszy Unii Europejskiej.
2. Opinie, o których mowa w ust. 1, s? wydawane na wniosek podmiotu ubiegaj?cego si? o pomoc finansow?.

Rozdzia? 2
Organizacja Pa?stwowej Inspekcji Sanitarnej
Art. 7.
1. Pa?stwowa Inspekcja Sanitarna podlega ministrowi w?a?ciwemu do spraw zdrowia.
2. Pa?stwow? Inspekcj? Sanitarn? kieruje G?ówny Inspektor Sanitarny jako centralny organ administracji rz?dowej.
3. G?ówny Inspektor Sanitarny zadania wykonuje przy pomocy G?ównego Inspektoratu Sanitarnego.
4. Organizacj? G?ównego Inspektoratu Sanitarnego okre?la statut nadany w drodze rozporz?dzenia przez ministra w?a?ciwego do spraw zdrowia.

Art. 8.
1. G?ówny Inspektor Sanitarny jest centralnym organem administracji rz?dowej podleg?ym ministrowi w?a?ciwemu do spraw zdrowia.
2. G?ównego Inspektora Sanitarnego powo?uje i odwo?uje Prezes Rady Ministrów na wniosek ministra w?a?ciwego do spraw zdrowia.
2a. Zast?pców G?ównego Inspektora Sanitarnego w liczbie 2 powo?uje i odwo?uje minister w?a?ciwy do spraw zdrowia na wniosek G?ównego Inspektora Sanitarnego.
3. Nadzór nad G?ównym Inspektorem Sanitarnym sprawuje minister w?a?ciwy do spraw zdrowia.
Art. 9.
1. Organem doradczym i opiniodawczym G?ównego Inspektora Sanitarnego w sprawach obj?tych zakresem dzia?ania Pa?stwowej Inspekcji Sanitarnej jest Rada Sanitarno-Epidemiologiczna, powo?ywana na okres trzech lat.
2. Rada Sanitarno-Epidemiologiczna sk?ada si? z przewodnicz?cego, sekretarza i 15 cz?onków, których powo?uje i odwo?uje minister w?a?ciwy do spraw zdrowia na wniosek G?ównego Inspektora Sanitarnego, spo?ród pracowników nauki i osób posiadaj?cych wybitne przygotowanie praktyczne z dziedziny sanitarno-epidemiologicznej. W pracach Rady, na zaproszenie G?ównego Inspektora Sanitarnego, uczestnicz? przedstawiciele centralnych organów administracji rz?dowej, jednostek samorz?du terytorialnego oraz zwi?zków zawodowych, organizacji pracodawców i organizacji spo?ecznych statutowo zajmuj?cych si? problemami sanitarno-epidemiologicznymi.
3. Rada Sanitarno-Epidemiologiczna dzia?a na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu zatwierdzonego, w drodze zarz?dzenia, przez G?ównego Inspektora Sanitarnego.

Art. 10.
1. Zadania Pa?stwowej Inspekcji Sanitarnej okre?lone w rozdziale 1 wykonuj? nast?puj?ce organy:
1. G?ówny Inspektor Sanitarny,
2. pa?stwowy wojewódzki inspektor sanitarny,
3. pa?stwowy powiatowy inspektor sanitarny,
4. pa?stwowy graniczny inspektor sanitarny dla obszarów przej?? granicznych drogowych, kolejowych, lotniczych, rzecznych i morskich, portów lotniczych i morskich oraz jednostek p?ywaj?cych na obszarze wód terytorialnych.
2. Organy, wymienione w ust. 1, wykonuj? zadania Pa?stwowej Inspekcji Sanitarnej zgodnie z kompetencjami okre?lonymi w ustawie i w przepisach odr?bnych.
3. G?ówny Inspektor Sanitarny koordynuje i nadzoruje ustawow? dzia?alno?? pa?stwowych inspektorów sanitarnych.
4. Pa?stwowy wojewódzki, pa?stwowy powiatowy i pa?stwowy graniczny inspektor sanitarny kieruj? dzia?alno?ci? odpowiednio wojewódzkiej, powiatowej i granicznej stacji sanitarno-epidemiologicznej, b?d?cych zak?adami opieki zdrowotnej.
5. Minister w?a?ciwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem w?a?ciwym do spraw administracji publicznej okre?li, w drodze rozporz?dzenia, wykaz granicznych stacji sanitarno-epidemiologicznych, uwzgl?dniaj?c w szczególno?ci terytorialny zakres dzia?ania oraz siedziby pa?stwowych granicznych inspektorów sanitarnych.
6. Pa?stwowy wojewódzki inspektor sanitarny mo?e powierzy? pa?stwowemu powiatowemu i pa?stwowemu granicznemu inspektorowi sanitarnemu, w drodze porozumienia, prowadzenie spraw z zakresu swojej w?a?ciwo?ci, w tym wydawanie w jego imieniu decyzji administracyjnych.
7. Ilekro? w dalszych przepisach ustawy jest mowa o pa?stwowym inspektorze sanitarnym bez bli?szego rozró?nienia, to przepisy te odnosz? si? do pa?stwowego wojewódzkiego, pa?stwowego powiatowego i pa?stwowego granicznego inspektora sanitarnego.

Art. 11.
1. Pa?stwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego powo?uje G?ówny Inspektor Sanitarny po zako?czeniu post?powania kwalifikacyjnego przeprowadzonego z udzia?em wojewody.
2. Zast?pc? pa?stwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego powo?uje i odwo?uje G?ówny Inspektor Sanitarny na wniosek w?a?ciwego pa?stwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego.
3. Pa?stwowego granicznego i pa?stwowego powiatowego inspektora sanitarnego powo?uje pa?stwowy wojewódzki inspektor sanitarny po zako?czeniu post?powania kwalifikacyjnego przeprowadzonego z udzia?em wojewody.
4. Zast?pc? pa?stwowego powiatowego i pa?stwowego granicznego inspektora sanitarnego powo?uje i odwo?uje pa?stwowy wojewódzki inspektor sanitarny na wniosek w?a?ciwego odpowiednio pa?stwowego powiatowego lub pa?stwowego granicznego inspektora sanitarnego.
5. Powo?anie na stanowisko pa?stwowego inspektora sanitarnego nast?puje na okres 5 lat.
6. Minister w?a?ciwy do spraw zdrowia okre?li, w drodze rozporz?dzenia, warunki i sposób prowadzenia post?powania kwalifikacyjnego, o którym mowa w ust. 1 i 3, uwzgl?dniaj?c w szczególno?ci sposób og?aszania o zamiarze przeprowadzenia post?powania kwalifikacyjnego oraz sk?ad i zasady dzia?ania komisji kwalifikacyjnej.
7. G?ówny Inspektor Sanitarny mo?e w ka?dym czasie odwo?a? pa?stwowego wojewódzkiego, pa?stwowego powiatowego i pa?stwowego granicznego inspektora sanitarnego, je?eli przemawia za tym interes s?u?by, a w szczególno?ci, je?eli dzia?alno?? tego pa?stwowego inspektora sanitarnego lub podleg?ej mu jednostki mo?e zagrozi? prawid?owemu wykonywaniu zada? Pa?stwowej Inspekcji Sanitarnej, a zw?aszcza naruszy? bezpiecze?stwo sanitarne na terenie w?a?ciwo?ci danej jednostki. Odwo?anie w tym trybie nast?puje w drodze decyzji administracyjnej i wymaga szczegó?owego uzasadnienia na pi?mie.
Art. 12.
1. W rozumieniu Kodeksu post?powania administracyjnego, w sprawach nale??cych do zakresu zada? i kompetencji Pa?stwowej Inspekcji Sanitarnej, je?eli ustawa nie stanowi inaczej, organem w?a?ciwym jest pa?stwowy powiatowy lub pa?stwowy graniczny inspektor sanitarny, z zastrze?eniem ust. 1a.
1a. Pa?stwowy wojewódzki inspektor sanitarny jest organem w?a?ciwym w zakresie higieny radiacyjnej.
2. W post?powaniu administracyjnym organami wy?szego stopnia w rozumieniu Kodeksu post?powania administracyjnego s?:
1. w stosunku do pa?stwowego powiatowego i pa?stwowego granicznego inspektora sanitarnego - pa?stwowy wojewódzki inspektor sanitarny,
2. w stosunku do pa?stwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego - G?ówny Inspektor Sanitarny.
Art. 12a.
1. G?ówny Inspektor Sanitarny ustala ogólne kierunki dzia?ania organów Pa?stwowej Inspekcji Sanitarnej lub - w przypadku zagro?enia bezpiecze?stwa sanitarnego w zakresie nale??cym do w?a?ciwo?ci Pa?stwowej Inspekcji Sanitarnej - szczegó?owe zasady post?powania pa?stwowych inspektorów sanitarnych, a tak?e zasady wspó?dzia?ania z innymi organami kontroli pa?stwowej.
2. Uprawnienia, o których mowa w ust. 1, przys?uguj? pa?stwowemu wojewódzkiemu inspektorowi sanitarnemu w stosunku do pa?stwowych powiatowych i pa?stwowych granicznych inspektorów sanitarnych, którym pa?stwowy wojewódzki inspektor sanitarny mo?e równie? wydawa? polecenia dotycz?ce podj?cia konkretnych czynno?ci w ca?ym zakresie ich dzia?ania.
3. Rada powiatu i sejmik województwa przynajmniej raz na rok rozpatruj? informacje w?a?ciwego inspektora sanitarnego o stanie bezpiecze?stwa sanitarnego powiatu i województwa. Pa?stwowy wojewódzki inspektor sanitarny informuje zarz?d powiatu o wynikach kontroli obiektów o podstawowym znaczeniu dla danego terenu.
Art. 13.
1. Pa?stwowym inspektorem sanitarnym mo?e by? osoba, która:
1. jest obywatelem polskim,
2. ma pe?n? zdolno?? do czynno?ci prawnych oraz korzysta z pe?ni praw publicznych,
3. jest lekarzem i uzyska?a kierunkow? specjalizacj? w trybie przewidzianym w odr?bnych przepisach albo posiada inne wy?sze wykszta?cenie i uzyska?a specjalizacj? z dziedziny medycyny,
4. swoj? postaw? obywatelsk? daje r?kojmi? nale?ytego wykonywania zada? pracownika organu pa?stwowego,
5. posiada stan zdrowia pozwalaj?cy na zatrudnienie na okre?lonym stanowisku.
2. Do pa?stwowych inspektorów sanitarnych stosuje si? przepisy dotycz?ce pracowników publicznych zak?adów opieki zdrowotnej.

Art. 14.
1. Pracownikom Pa?stwowej Inspekcji Sanitarnej wykonuj?cym czynno?ci kontrolne przys?uguje dodatek specjalny do wynagrodzenia.
2. Minister w?a?ciwy do spraw zdrowia okre?li, w drodze rozporz?dzenia, tryb przyznawania dodatku, o którym mowa w ust. 1, a tak?e jego wysoko??, uwzgl?dniaj?c w szczególno?ci, przy okre?laniu trybu przyznawania dodatku - zadania, które b?d? zaliczane do czynno?ci kontrolnych.
Art. 15.
1. Pa?stwowy inspektor sanitarny wykonuje zadania przy pomocy podleg?ej mu stacji sanitarno-epidemiologicznej, b?d?cej zak?adem opieki zdrowotnej, finansowanym z bud?etu pa?stwa.
1a. Minister w?a?ciwy do spraw zdrowia posiada w stosunku do stacji sanitarno-epidemiologicznych uprawnienia organu za?o?ycielskiego w rozumieniu przepisów o zak?adach opieki zdrowotnej.
1b. Pa?stwowi powiatowi i pa?stwowi graniczni inspektorzy sanitarni s? bezpo?rednio podlegli pa?stwowym wojewódzkim inspektorom sanitarnym, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014, z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485, Nr 70, poz. 778 i Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 6, poz. 69, Nr 12, poz. 136, Nr 48, poz. 550, Nr 95, poz. 1041, Nr 119, poz. 1251 i Nr 122, poz. 1315 oraz z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 46, poz. 499, Nr 88, poz. 961, Nr 98, poz. 1070, Nr 100, poz. 1082, Nr 102, poz. 1116, Nr 125, poz. 1368 i Nr 145, poz. 1623).
2. Minister w?a?ciwy do spraw zdrowia okre?li, w drodze rozporz?dzenia, struktur? organizacyjn?, warunki i sposób dzia?ania stacji sanitarno-epidemiologicznych oraz kwalifikacje wymagane na poszczególne stanowiska pracy, a tak?e wzór legitymacji s?u?bowej pracownika stacji sanitarno-epidemiologicznej, uwzgl?dniaj?c w szczególno?ci:
1. przy okre?laniu struktury organizacyjnej - komórki organizacyjne stacji sanitarno-epidemiologicznych,
2. przy okre?laniu warunków dzia?ania - sposób nadawania regulaminu organizacyjnego stacji sanitarno-epidemiologicznych,
3. przy okre?laniu kwalifikacji - kwalifikacje zawodowe, wykszta?cenie, specjalizacje, przeszkolenia oraz minimaln? liczb? lat pracy.
3. Stacja sanitarno-epidemiologiczna mo?e by? prowadzona w formie jednostki bud?etowej.
Art. 20.
1. W Policji, Pa?stwowej Stra?y Po?arnej, Stra?y Granicznej, Biurze Ochrony Rz?du, jednostkach organizacyjnych podleg?ych i nadzorowanych przez ministra w?a?ciwego do spraw wewn?trznych, zak?adach opieki zdrowotnej tworzonych przez ministra w?a?ciwego do spraw wewn?trznych, urz?dzie obs?uguj?cym ministra w?a?ciwego do spraw wewn?trznych oraz w jednostkach organizacyjnych Agencji Bezpiecze?stwa Wewn?trznego i Agencji Wywiadu zadania Pa?stwowej Inspekcji Sanitarnej wykonuje Pa?stwowa Inspekcja Sanitarna Ministerstwa Spraw Wewn?trznych i Administracji, finansowana z bud?etu pa?stwa.
2. Minister w?a?ciwy do spraw wewn?trznych okre?li, w drodze rozporz?dzenia, organizacj? oraz zasady i tryb wykonywania zada? przez Pa?stwow? Inspekcj? Sanitarn? Ministerstwa Spraw Wewn?trznych i Administracji:
1. na terenie urz?du obs?uguj?cego ministra w?a?ciwego do spraw wewn?trznych oraz jednostek organizacyjnych podleg?ych i nadzorowanych przez tego ministra,
2. na terenie zak?adów opieki zdrowotnej tworzonych przez ministra w?a?ciwego do spraw wewn?trznych,
3. w stosunku do pracowników jednostek, o których mowa w pkt 1, oraz funkcjonariuszy Policji, Pa?stwowej Stra?y Po?arnej, Stra?y Granicznej i Biura Ochrony Rz?du, uwzgl?dniaj?c specyfik? zada? wykonywanych przez Pa?stwow? Inspekcj? Sanitarn? Ministerstwa Spraw Wewn?trznych i Administracji i potrzeb? zapewnienia sprawnego dzia?ania tej Inspekcji.
3. Minister w?a?ciwy do spraw wewn?trznych, po zasi?gni?ciu opinii Szefów Agencji Bezpiecze?stwa Wewn?trznego i Agencji Wywiadu, okre?li, w drodze rozporz?dzenia, organizacj? oraz zasady i tryb wykonywania zada? przez Pa?stwow? Inspekcj? Sanitarn? Ministerstwa Spraw Wewn?trznych i Administracji na terenie obiektów Agencji Bezpiecze?stwa Wewn?trznego i Agencji Wywiadu oraz w stosunku do funkcjonariuszy Agencji Bezpiecze?stwa Wewn?trznego i Agencji Wywiadu.

Art. 20a.
1. Na terenach jednostek organizacyjnych podleg?ych Ministrowi Obrony Narodowej, w rejonach zakwaterowania przej?ciowego jednostek wojskowych oraz w stosunku do wojsk obcych przebywaj?cych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz przemieszczaj?cych si? przez to terytorium, zadania Pa?stwowej Inspekcji Sanitarnej wykonuj? organy Wojskowej Inspekcji Sanitarnej, finansowanej z bud?etu pa?stwa.
2. Minister Obrony Narodowej okre?li, w drodze rozporz?dzenia, organizacj? oraz warunki i tryb wykonywania zada? przez Wojskow? Inspekcj? Sanitarn?:
1. na terenie jednostek organizacyjnych okre?lonych w ust. 1 oraz w rejonach zakwaterowania przej?ciowego jednostek wojskowych,
2. w stosunku do ?o?nierzy w s?u?bie czynnej oraz pracowników wojska zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych okre?lonych w ust. 1,
3. w stosunku do ?o?nierzy wojsk obcych i ich personelu cywilnego, przebywaj?cych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo przemieszczaj?cych si?.
Art. 21.
Minister w?a?ciwy do spraw zdrowia w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwo?ci okre?la, w drodze rozporz?dzenia, zasady wykonywania zada? przez pa?stwowych inspektorów sanitarnych w odniesieniu do zak?adów karnych, aresztów ?ledczych oraz schronisk dla nieletnich i zak?adów poprawczych, podleg?ych Ministrowi Sprawiedliwo?ci.

Rozdzia? 3
Uprawnienia Pa?stwowej Inspekcji Sanitarnej
Art. 23.
1. Pa?stwowy inspektor sanitarny jest uprawniony do kontroli zgodno?ci budowanych obiektów z wymaganiami higienicznymi i zdrowotnymi, okre?lonymi w obowi?zuj?cych przepisach.
2. Stwierdzone w toku kontroli nieprawid?owo?ci s? wpisywane do dziennika budowy, z wyznaczeniem terminu ich usuni?cia.
Art. 25.
1. Pa?stwowy inspektor sanitarny w zwi?zku z wykonywan? kontrol? ma prawo:
1. wst?pu o ka?dej porze dnia i nocy, na terenie miast i wsi do:
a. zak?adów pracy oraz wszystkich pomieszcze? i urz?dze? wchodz?cych w ich sk?ad,
b. obiektów u?yteczno?ci publicznej, obiektów handlowych, ogrodów dzia?kowych i nieruchomo?ci oraz wszystkich pomieszcze? wchodz?cych w ich sk?ad,
c. ?rodków transportu i obiektów z nimi zwi?zanych, w tym równie? na statki morskie, ?eglugi ?ródl?dowej i powietrzne,
d. obiektów b?d?cych w trakcie budowy,
2. ??dania pisemnych lub ustnych informacji oraz wzywania i przes?uchiwania osób,
3. ??dania okazania dokumentów i udost?pniania wszelkich danych,
4. pobierania próbek do bada? laboratoryjnych.
2. Warunki i tryb pobierania próbek do bada? okre?laj? Polskie Normy, a w przypadku braku Polskiej Normy warunki te i tryb okre?li, w drodze rozporz?dzenia, minister w?a?ciwy do spraw zdrowia, uwzgl?dniaj?c w szczególno?ci sposób pobierania i przechowywania próbek.
Art. 26.
1. Pa?stwowy inspektor sanitarny ma prawo wst?pu do mieszka? w razie podejrzenia lub stwierdzenia choroby zaka?nej, zagro?enia zdrowia czynnikami ?rodowiskowymi, a tak?e, je?eli w mieszkaniu jest lub ma by? prowadzona dzia?alno?? produkcyjna lub us?ugowa.
2. Wst?p do mieszka? osób korzystaj?cych z immunitetów dyplomatycznych na mocy ustaw, umów b?d? zwyczajów mi?dzynarodowych jest dozwolony jedynie w porozumieniu z w?a?ciwym przedstawicielem dyplomatycznym.
Art. 27.
1. W razie stwierdzenia naruszenia wymaga? higienicznych i zdrowotnych, pa?stwowy inspektor sanitarny nakazuje, w drodze decyzji, usuni?cie w ustalonym terminie stwierdzonych uchybie?.
2. Je?eli naruszenie wymaga?, o których mowa w ust. 1, spowodowa?o bezpo?rednie zagro?enie ?ycia lub zdrowia ludzi, inspektor sanitarny nakazuje unieruchomienie zak?adu pracy lub jego cz??ci (stanowiska pracy, maszyny lub innego urz?dzenia), zamkni?cie obiektu u?yteczno?ci publicznej, wy??czenie z eksploatacji ?rodka transportu, wycofanie z obrotu ?rodka spo?ywczego, przedmiotu u?ytku, materia?ów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z ?ywno?ci?, kosmetyku lub innego wyrobu mog?cego mie? wp?yw na zdrowie ludzi albo podj?cie lub zaprzestanie innych dzia?a?; decyzje w tych sprawach podlegaj? natychmiastowemu wykonaniu.
3. Z powodów i w trybie okre?lonych w ust. 2 pa?stwowy inspektor sanitarny nakazuje likwidacj? hodowli lub chowu zwierz?t.
Art. 28.
1. Pa?stwowemu inspektorowi sanitarnemu przys?uguje prawo zg?oszenia sprzeciwu przeciwko uruchomieniu wybudowanego lub przebudowanego zak?adu pracy lub innego obiektu budowlanego, wprowadzeniu nowych technologii lub zmian w technologii, dopuszczeniu do obrotu materia?ów stosowanych w budownictwie lub innych wyrobów mog?cych mie? wp?yw na zdrowie ludzi - je?eli w toku wykonywanych czynno?ci stwierdzi, ?e z powodu nieuwzgl?dnienia wymaga? higienicznych i zdrowotnych okre?lonych w obowi?zuj?cych przepisach mog?oby nast?pi? zagro?enie ?ycia lub zdrowia ludzi.
2. Zg?oszenie sprzeciwu wstrzymuje dalsze dzia?ania w sprawach, o których mowa w ust. 1, do czasu wydania decyzji przez pa?stwowego inspektora sanitarnego wy?szego stopnia.
Art. 29.
W wypadkach wymienionych w art. 27 i 28 pa?stwowi inspektorzy sanitarni s? uprawnieni do zabezpieczenia pomieszcze?, ?rodków transportu, maszyn i innych urz?dze?, ?rodków spo?ywczych, przedmiotów u?ytku, materia?ów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z ?ywno?ci?, kosmetyków i innych wyrobów mog?cych mie? wp?yw na zdrowie ludzi. Do post?powania zabezpieczaj?cego stosuje si? przepisy ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o post?powaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 1991 r. Nr 36, poz. 161, z 1992 r. Nr 20, poz. 78, z 1993 r. Nr 28, poz. 127, z 1995 r. Nr 85, poz. 426, z 1996 r. Nr 43, poz. 189 i Nr 146, poz. 680 oraz z 1997 r. Nr 137, poz. 926 i Nr 141, poz. 943 i 944), o ile przepisy szczególne nie stanowi? inaczej.

Art. 30.
1. W razie stwierdzenia istotnych uchybie? w dzia?alno?ci kontrolowanej jednostki, mog?cych mie? wp?yw na stan zdrowia lub ?ycie ludzi, pa?stwowy inspektor sanitarny, niezale?nie od przys?uguj?cych mu ?rodków, o których mowa w art. 27 i 28, zawiadamia o stwierdzonych uchybieniach kierownictwo kontrolowanej jednostki lub jednostk? albo organ powo?any do sprawowania nadzoru nad t? jednostk?.
3. Jednostka organizacyjna lub organ, do którego skierowano zawiadomienie, jest obowi?zany w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1 i 2, powiadomi? o podj?tych i wykonanych czynno?ciach w?a?ciwego pa?stwowego inspektora sanitarnego.
Art. 31.
1. Dora?ne zalecenia, uwagi i wnioski, wynikaj?ce z przeprowadzonej kontroli zak?adu pracy (statku), pa?stwowy inspektor sanitarny wpisuje do ksi??ki kontroli sanitarnej, któr? jest obowi?zany posiada? zak?ad pracy (statek).
2. Minister w?a?ciwy do spraw zdrowia, w drodze rozporz?dzenia, okre?la wzór ksi??ki kontroli sanitarnej, sposób jej prowadzenia, zasady dokonywania wpisów oraz tryb powiadamiania o usuni?ciu stwierdzonych uchybie?.
Art. 31a. Pa?stwowy inspektor sanitarny wy?szego stopnia mo?e podejmowa? wszelkie czynno?ci nale??ce do zakresu dzia?ania pa?stwowego inspektora sanitarnego ni?szego stopnia, je?eli jest to wskazane ze wzgl?du na szczególn? wag? lub zawi?o?? sprawy. W tych wypadkach pa?stwowy inspektor sanitarny wy?szego stopnia staje si? organem pierwszej instancji. O podj?ciu czynno?ci G?ówny Inspektor Sanitarny lub pa?stwowy wojewódzki inspektor sanitarny zawiadamia w?a?ciwego pa?stwowego inspektora sanitarnego.

Art. 34.
1. G?ówny Inspektor Sanitarny mo?e osobie posiadaj?cej wymagane kwalifikacje nada?, z zastrze?eniem ust. 2, w okre?lonym zakresie oraz cofn?? uprawnienie rzeczoznawcy do spraw sanitarnohigienicznych do uzgadniania w imieniu pa?stwowego inspektora sanitarnego dokumentacji projektowej pod wzgl?dem wymaga? higienicznych i zdrowotnych.
3. G?ówny Inspektor Sanitarny powo?uje w drodze zarz?dzenia Komisj? Kwalifikacyjn? do spraw oceny kwalifikacji kandydata na rzeczoznawc? do spraw sanitarnohigienicznych oraz prowadzi list? rzeczoznawców.
4. Za przyznanie uprawnienia rzeczoznawcy pobierana jest op?ata.
5. Minister w?a?ciwy do spraw zdrowia okre?li, w drodze rozporz?dzenia, kwalifikacje rzeczoznawców, warunki, zakres i tryb przyznawania i cofania uprawnie? rzeczoznawcy do spraw sanitarno-higienicznych, wysoko?? op?at ponoszonych w zwi?zku z przyznaniem uprawnienia rzeczoznawcy, warunki i tryb dzia?ania oraz wynagradzania Komisji Kwalifikacyjnej, a tak?e warunki i tryb uzgadniania przez rzeczoznawców dokumentacji projektowej, uwzgl?dniaj?c w szczególno?ci:
1. przy okre?laniu kwalifikacji - wykszta?cenie, praktyk? zawodow? oraz egzamin kwalifikacyjny,
2. przy okre?leniu warunków, zakresu i trybu przyznawania i cofania uprawnie? rzeczoznawcy - wykaz dokumentów niezb?dnych do wszcz?cia post?powania, zakres uprawnie? rzeczoznawców oraz ich obowi?zki.
Art. 35.
1. Pa?stwowy inspektor sanitarny mo?e upowa?ni? niektórych pracowników stacji sanitarno-epidemiologicznych do wykonywania w jego imieniu okre?lonych czynno?ci kontrolnych i wydawania decyzji na zasadach i w trybie okre?lonych przez ministra w?a?ciwego do spraw zdrowia w drodze rozporz?dzenia. Rozporz?dzenie w szczególno?ci ustali zakres uprawnie? oraz rodzaj czynno?ci kontrolnych, do wykonywania, których zosta? dany pracownik upowa?niony.
2. Osoby dokonuj?ce czynno?ci kontrolnych podlegaj? przy wykonywaniu swoich zada? szczególnej ochronie prawnej, przewidzianej w odr?bnych przepisach dla funkcjonariuszy publicznych.

Art. 36.
1. Za badania laboratoryjne oraz inne czynno?ci wykonywane przez organy Pa?stwowej Inspekcji Sanitarnej w zwi?zku ze sprawowaniem bie??cego i zapobiegawczego nadzoru sanitarnego pobiera si? op?aty w wysoko?ci kosztów ich wykonania, z zastrze?eniem ust. 2. Op?aty ponosi osoba lub jednostka organizacyjna obowi?zana do przestrzegania wymaga? higienicznych i zdrowotnych.
2. Za badania laboratoryjne i inne czynno?ci wykonywane w zwi?zku ze sprawowaniem bie??cego nadzoru sanitarnego przez organy Pa?stwowej Inspekcji Sanitarnej nie pobiera si? op?at od osób oraz jednostek organizacyjnych obowi?zanych do przestrzegania wymaga? higienicznych i zdrowotnych, je?eli w wyniku bada? nie stwierdzono naruszenia tych wymaga?.
3. Za badania laboratoryjne i inne czynno?ci zwi?zane z wydaniem oceny o ?rodkach spo?ywczych, substancjach dodatkowych dozwolonych i przedmiotach u?ytku, materia?ach i wyrobach przeznaczonych do kontaktu z ?ywno?ci?, kosmetykach przywo?onych z zagranicy w celu wprowadzenia do obrotu lub produkcji, wykonywane w ramach bie??cego nadzoru sanitarnego, pobiera si? od osób lub jednostek organizacyjnych, na rzecz, których s? one przywo?one, op?aty w wysoko?ci okre?lonej w ust. 1, cho?by badania zwi?zane z wydaniem oceny nie wykaza?y naruszenia wymaga? higienicznych i zdrowotnych.
4. Minister w?a?ciwy do spraw zdrowia okre?li, w drodze rozporz?dzenia, sposób ustalania wysoko?ci op?at za badania laboratoryjne oraz inne czynno?ci, o których mowa w ust. 1-3, z uwzgl?dnieniem kosztów ich wykonania.
5. Niezale?nie od op?at z tytu?u bie??cego i zapobiegawczego nadzoru sanitarnego, pobieranych wed?ug zasad i w wysoko?ci, o których mowa w ust. 1-4, stacje sanitarno-epidemiologiczne mog? w ramach prowadzonych ?rodków specjalnych wykonywa? w zakresie bada?, pomiarów i innych czynno?ci niewynikaj?cych z ustawowego nadzoru odp?atne us?ugi na zasadzie zlecenia tych us?ug i za umownie ustalon? zap?at?.
6. ?rodki finansowe uzyskane z op?at, o których mowa w ust. 5, przeznacza si? na usprawnienie funkcjonowania Pa?stwowej Inspekcji Sanitarnej. G?ówny Inspektor Sanitarny okre?li, w drodze zarz?dzenia, regulamin gospodarowania ?rodkami specjalnymi.
Art. 37.
W post?powaniu przed organami Pa?stwowej Inspekcji Sanitarnej stosuje si? przepisy Kodeksu post?powania administracyjnego.

Rozdzia? 4
Przepis karny
Art. 38.
Kto utrudnia lub udaremnia dzia?alno?? organów Pa?stwowej Inspekcji Sanitarnej, podlega karze aresztu do 30 dni, ograniczenia wolno?ci albo grzywny.

Rozdzia? 5
Zmiany w przepisach obowi?zuj?cych, przepisy przej?ciowe i ko?cowe
Art. 38a.
Przepis art. 13 ust. 1 pkt 3 ma zastosowanie do pa?stwowych inspektorów sanitarnych powo?ywanych po dniu 1 wrze?nia 1997 r.
Art. 39.
W ustawie z dnia 25 listopada 1970 r. o warunkach zdrowotnych ?ywno?ci i ?ywienia (Dz. U. Nr 29, poz. 245 i z 1971 r. Nr 12, poz. 115) wprowadza si? nast?puj?ce zmiany: (zmiany pomini?te).
Art. 40.
1. Traci moc dekret z dnia 14 sierpnia 1954 r. o Pa?stwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. Nr 37, poz. 160 i z 1975 r. Nr 16, poz. 91).
2. Do czasu wydania przepisów wykonawczych przewidzianych w ustawie zachowuj? moc przepisy dotychczasowe, nie d?u?ej jednak ni? przez okres sze?ciu miesi?cy od dnia wej?cia w ?ycie niniejszej ustawy.

Art. 41.
Ustawa wchodzi w ?ycie z dniem 1 wrze?nia 1985 r., z tym, ?e przepis art. 13 ust. 1 pkt 3 wchodzi w ?ycie z dniem 1 wrze?nia 1997 r.
Uwaga:
W kolejnych nowelizacjach Ustawy skre?lono zapisy: art. 12a ust. 4 - 7, art. 12b, art. 12c, art. 16, art. 17, art. 18, art. 19, art. 24, art. 27 ust. 4, art. 30 ust. 2, art. 32, art. 33, art. 34 ust. 2,
ROZPORZ?DZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 9 wrze?nia 2002 r. w sprawie organizacji i sposobu dzia?ania stacji sanitarno-epidemiologicznych. (Dz. U. z dnia 3 pa?dziernika 2002 r.)
Na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Pa?stwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 1998 r. Nr 90, poz. 575, Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 756, z 1999 r. Nr 70, poz. 778, z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 29, poz. 320, Nr 42, poz. 473, Nr 63, poz. 634, Nr 125, poz. 1367, Nr 126, poz. 1382 i Nr 128, poz. 1407 i 1408 oraz z 2002 r. Nr 37, poz. 329, Nr 74, poz. 676 i Nr 135, poz. 1145) zarz?dza si?, co nast?puje:
§ 1. Rozporz?dzenie okre?la:
1. struktur? organizacyjn?, warunki i sposób dzia?ania stacji sanitarno-epidemiologicznych;
2. kwalifikacje wymagane na poszczególne stanowiska pracy;
3. wzór legitymacji s?u?bowej pracownika stacji sanitarno-epidemiologicznej.
§ 2.
1. W wojewódzkiej stacji sanitarno-epidemiologicznej mog? by? tworzone: dzia?y, oddzia?y, sekcje, laboratoria, pracownie, samodzielne stanowiska pracy.
2. W dzia?ach, o których mowa w ust. 1, mog? by? wydzielone piony:
1. nadzoru bie??cego;
2. nadzoru zapobiegawczego;
3. laboratoryjny.
3. W pionach nadzoru bie??cego, nadzoru zapobiegawczego i laboratoryjnym mog? by? tworzone: sekcje, pracownie i samodzielne stanowiska pracy.
4. W wojewódzkiej stacji sanitarno-epidemiologicznej tworzy si? oddzia?y higieny radiacyjnej i w uzasadnionych przypadkach oddzia?y higieny transportu.
5. W przypadku powstania obowi?zku okre?lonego w ustawie z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485, Nr 70, poz. 778 i Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 6, poz. 69, Nr 12, poz. 136, Nr 48, poz. 550, Nr 95, poz. 1041, Nr 119, poz. 1251 i Nr 122, poz. 1315, z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 46, poz. 499, Nr 88, poz. 961, Nr 98, poz. 1070, Nr 100, poz. 1082, Nr 102, poz. 1116, Nr 125, poz. 1368, Nr 145, poz. 1623 oraz z 2002 r. Nr 41, poz. 363 i 365, Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 156, poz. 1300), w wojewódzkiej stacji sanitarno-epidemiologicznej tworzy si? samodzielne stanowisko audytora wewn?trznego.

§ 3.
1. W powiatowej i w granicznej stacji sanitarno-epidemiologicznej mog? by? tworzone: oddzia?y, sekcje, laboratoria i samodzielne stanowiska pracy.
2. W granicznej stacji sanitarno-epidemiologicznej tworzy si? ponadto oddzia? higieny transportu.

§ 4.
W obr?bie mi?dzynarodowych portów lotniczych, portów i przystani morskich oraz, w uzasadnionych przypadkach, dla wewn?trznych obszarów celnych w granicznych lub powiatowych stacjach sanitarno-epidemiologicznych mog? by? tworzone punkty granicznej kontroli sanitarno-epidemiologicznej jako komórki organizacyjne w?a?ciwej stacji.

§ 5.
1. Obs?ug? finansow? i administracyjn? w wojewódzkiej stacji sanitarno-epidemiologicznej wykonuje dzia? ekonomiczny i administracyjny, w którym mog? by? tworzone oddzia?y, sekcje i samodzielne stanowiska pracy.
2. Obs?ug? finansow? i administracyjn? w powiatowej, granicznej stacji sanitarno-epidemiologicznej wykonuje oddzia? ekonomiczny i administracyjny, w którym mog? by? tworzone sekcje i samodzielne stanowiska pracy.
§ 6.
1. Siedzib? wojewódzkiej, powiatowej i granicznej stacji sanitarno-epidemiologicznej jest siedziba w?a?ciwego pa?stwowego inspektora sanitarnego kieruj?cego jej dzia?alno?ci?.
2. Terytorialny zakres dzia?ania wojewódzkiej, powiatowej i granicznej stacji sanitarno-epidemiologicznej obejmuje obszar dzia?ania pa?stwowego inspektora sanitarnego kieruj?cego jej dzia?alno?ci?.
§ 7.
1. Stacja sanitarno-epidemiologiczna dzia?a na podstawie regulaminu organizacyjnego, okre?laj?cego szczegó?ow? organizacj? stacji sanitarno-epidemiologicznej, w szczególno?ci:
1. nazwy i zakresy dzia?ania komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk;
2. zadania pracowników stacji, z uwzgl?dnieniem czynno?ci zwi?zanych z realizacj? zada? powierzonych pa?stwowemu inspektorowi sanitarnemu, a w szczególno?ci w zakresie:
a. prowadzenia spraw zwi?zanych z wykonywaniem czynno?ci kontrolnych i innych czynno?ci wynikaj?cych z zada? realizowanych przez pa?stwowego inspektora sanitarnego,
b. wykonywania bada? i analiz laboratoryjnych,
c. wykonywania bada? i pomiarów ?rodowiskowych,
d. opracowywania ocen i analiz ?rodowiskowych warunkuj?cych zdrowie ludno?ci,
e. dzia?alno?ci przeciwepidemicznej,
f. opracowywania analiz i ocen epidemiologicznych oraz stanu higienicznosanitarnego,
g. przygotowywania projektów decyzji i wykonywania czynno?ci w post?powaniu administracyjnym i w post?powaniu egzekucyjnym w administracji,
h. przygotowywania i sk?adania projektów wniosków o ukaranie do s?dów rejonowych,
i. przygotowywania spraw zwi?zanych z wszczynaniem i prowadzeniem dochodzenia oraz wnoszenia i popierania oskar?enia w post?powaniu uproszczonym, wed?ug odr?bnych przepisów,
j. inicjowania, organizowania, koordynowania, prowadzenia i sprawowania nadzoru nad dzia?alno?ci? na rzecz o?wiaty zdrowotnej, promocji zdrowia oraz szkole?,
k. sprawowania nadzoru i egzekwowania higienicznych warunków pracy w zak?adach pracy,
l. prowadzenia post?powania i dokumentacji w sprawach stwierdzenia choroby zawodowej i przygotowywania w tych sprawach projektów decyzji administracyjnych,
m. prowadzenia spraw w dziedzinie zapobiegawczego nadzoru sanitarnego,
n. sprawowania nadzoru i wykonywania bada? w zakresie higieny radiacyjnej,
o. sprawowania nadzoru nad higien? ?rodowiska zak?adów nauczania i wychowania oraz placówkami wypoczynku i rekreacji dzieci i m?odzie?y,
p. sprawowania nadzoru nad warunkami higieny ?rodowiska, obiektów u?yteczno?ci publicznej oraz miejsc zbiorowego wypoczynku i rekreacji,
q. sprawowania nadzoru nad warunkami zdrowotnymi ?ywno?ci, ?ywienia, materia?ów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z ?ywno?ci? oraz kosmetyków,
r. sprawowania nadzoru nad warunkami higieniczno-sanitarnymi w ?rodkach transportu komunikacji publicznej,
s. prowadzenia spraw zwi?zanych ze statystyk? publiczn?,
t. opracowywania projektów planów pracy oraz sprawozda? z dzia?alno?ci stacji sanitarno-epidemiologicznych.
2. Regulamin organizacyjny stacji sanitarno-epidemiologicznej nadaje dyrektor stacji sanitarno-epidemiologicznej, po zasi?gni?ciu opinii zak?adowej organizacji zwi?zkowej.
3. Regulamin organizacyjny:
1. wojewódzkiej stacji sanitarno-epidemiologicznej zatwierdza G?ówny Inspektor Sanitarny;
2. powiatowej i granicznej stacji sanitarno-epidemiologicznej zatwierdza pa?stwowy wojewódzki inspektor sanitarny.
§ 8.
Kwalifikacje wymagane na poszczególne stanowiska pracy w stacji sanitarno-epidemiologicznej okre?la za??cznik nr 1 do rozporz?dzenia.

§ 9.
1. Pracownikowi stacji sanitarno-epidemiologicznej wydaje si? legitymacj? s?u?bow?, zwan? dalej "legitymacj?", której wzór stanowi za??cznik nr 2 do rozporz?dzenia.
2. Legitymacj? wystawia w?a?ciwy pa?stwowy inspektor sanitarny.

§ 10.
1. Pracownik zatrudniony przed wej?ciem w ?ycie rozporz?dzenia, niemaj?cy wymaganego wykszta?cenia lub liczby lat pracy zawodowej, mo?e by? zatrudniony na dotychczasowym stanowisku lub stanowisku równorz?dnym, je?eli:
1. by? zatrudniony na tym stanowisku zgodnie z obowi?zuj?cymi dotychczas przepisami lub by? zwolniony od posiadania wymaganych kwalifikacji na podstawie tych przepisów oraz
2. uzupe?ni wykszta?cenie w okresie nie d?u?szym ni? 5 lat od dnia wej?cia w ?ycie rozporz?dzenia.
2. Przepisu ust. 1 pkt 2 nie stosuje si? do pracowników osi?gaj?cych wiek emerytalny, okre?lony w odr?bnych przepisach, w ci?gu 8 lat od dnia wej?cia w ?ycie rozporz?dzenia.
§ 11.
Wojewódzkie oraz powiatowe stacje sanitarno-epidemiologiczne posiadaj?ce w dniu wej?cia w ?ycie rozporz?dzenia w swojej strukturze organizacyjnej odpowiednio: oddzia?y zamiejscowe lub oddzia?y terenowe dostosuj? struktur? organizacyjn? stacji do struktury organizacyjnej okre?lonej w rozporz?dzeniu nie pó?niej ni? do dnia 31 grudnia 2003 r.

§ 12.
Rozporz?dzenie wchodzi w ?ycie po up?ywie 14 dni od dnia og?oszenia, z wyj?tkiem § 3, § 4, § 5 ust. 2 i § 7 ust. 3 pkt 2, w cz??ci dotycz?cej granicznych stacji sanitarno-epidemiologicznych, które wchodz? w ?ycie z dniem 1 stycznia 2003 r.


ZA??CZNIK
WZÓR LEGITYMACJI S?U?BOWEJ PRACOWNIKA STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ
awers/ rewers

OPIS:
legitymacja:
• dwustronnie laminowana foli? plastikow?,
• o wymiarach przed zalaminowaniem: 10,5 x 7,5 cm,
• ze znakiem wodnym or?a ustalonego dla god?a Rzeczypospolitej Polskiej, umieszczonym w czterech rogach,
awers:
• w kolorze be?owym, pokryty tekstur?, wed?ug wzoru, w kolorze bia?ym,
• znak or?a ustalonego dla god?a Rzeczypospolitej Polskiej, w kolorze czarnym, umieszczony na tle bia?ego krzy?a, wpisanego w czerwony okr?g z granatowym otokiem, z napisem w kolorze bia?ym: "PA?STWOWA INSPEKCJA SANITARNA",
• napis "Rzeczpospolita Polska" w kolorze czarnym,
• napis "Pa?stwowa Inspekcja Sanitarna" w kolorze czarnym,
rewers:
• w kolorze be?owym, pokryty tekstur?, wed?ug wzoru, w kolorze bia?ym,
• miejsce na piecz?? pod?u?n? stacji sanitarno-epidemiologicznej,
• napis "Legitymacja s?u?bowa nr......" w kolorze czarnym,
• napisy w kolorze czarnym: (data wystawienia), (podpis posiadacza legitymacji), (imi? i nazwisko), (stanowisko), (podpis pa?stwowego inspektora sanitarnego),
• miejsce na fotografi? 3,35 x 2,53 cm,
• miejsce na piecz?? okr?g??.Opublikował: Eugeniusz Rink
Publikacja dnia: 05.08.2013
Podpisał: Eugeniusz Rink
Dokument z dnia: 05.08.2013
Dokument oglądany razy: 3 122